Politika

Klub vijećnika SDA: Širenjem mreže toplifikacije spasimo se smrtonosnog smoga u Tuzli

Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla je predsjedavajućoj Vijeća prof. Nataši Perić podnio inicijativu da na osnovu člana 59. Poslovnika o radu GV hitno zakaže vanrednu tematsku sjednicu Gradskog vijeća Tuzla pod nazivom „Urgentno rješavanje problema aerozagađenja u Tuzli“.

Tuzla je jedan od najzagađenijih gradova u Evropi, te se Gradsko vijeće treba obavezati na urgentno djelovanje u cilju zaštite zdravlja građana, koje je izrazito ugroženo otrovnom, ali i smrtonosnom koncentracijom otrovnih čestica u zraku. Neophodno je da se sve ustanove i preduzeća u Tuzli i okolini obavežu na poštivanje zakonskih propisa iz oblasti zaštite zdravlja građana, da se naloži kantonalnim i federalnim inspekcijskim organima adekvatna kontrola aerozagađenja, te da se kroz rebalans budžeta obezbijedi da se najveći dio sredstava dobijenih iz naknade rada termoelektrane uloži u hitno širenje mreže toplifikacije” – istaknuto je u obrazloženju Inicijative.

Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla je svake godine prilikom donošenja Budžeta podnosio amandmane za povećanje sredstava za širenje mreže toplifikacije i sufinansiranje mjernih regulacionih stanica, saopšteno je iz GO SDA Tuzla.

Do sada je Grad Tuzla dobio oko 25 miliona KM po osnovu Zakona o izdvajanju dijela prihoda od rada Termoelektrane. Evidentno je da imamo kvalitetan sistem daljinskog grijanja, a veoma malo se radi na širenju mreže toplifikacije. Nema prepreka da uklonimo sva individualna ložišta. Termoelektrana je zagađivač i trebamo nastojati u tom pogledu da se obezbijede postrojenja za odsumporavanje, ali ono što mi možemo uraditi jeste širenje mreže toplifikacije kako bi se uklonila individualna ložišta koja u značajnoj mjeri doprinose zagađenju zraka u Tuzli. Najveća prepreka je politika Gradske uprave, a to je politika neravnomjernog razvoja koja ne prepoznaje prioritete. Dakle, ako dobijemo oko 5 miliona KM-a godišnje po tom osnovu, prioritet bi trebalo da budu upravo projekti kojima bi se postigli najveći ekološki efekti. U ovom slučaju to je širenje mreže toplifikacije i subvencije prilikom nabavljanja mjerno-regulacionih stanica” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla, Mirza Tupajić.

Na vrh