Aktuelno

Zaključci vanredne sjednice Kolegija Gradonacelnika Grada Tuzle – Grad će pomoći zakupcima sa pijace u Tuzli

Broj: 02-05-A-1369-2019
Tuzla, 25.02.2019. godine
GRADSKO VIJEĆE TUZLA

PREDMET: Zaključci sa vanredne sjednice Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzle, održanog dana 25.02.2019. godine, dostavljaju se

Na vanrednoj sjednici kolegija Gradonačelnika Grada Tuzle, održanog dana 25.02.2019. godine, pod tačkom 1.INFORMACIJA O POŽARU NA VELIKOJ PIJACI U TUZLI SA PRIJEDLOGOM MJERA

Z A K LJ U Č C I

1.Povodom požara, koji se desio na lokalitetu Velike pijace u Tuzli, očekuje se da će nadležni pravosudni i policijski organi, uključujući i nadležne iz protivpožarnog inspektorata promptno okončati istragu i objaviti njene rezultate, kako bi što prije nadležni iz “Tržnica i pijaca” d.o.o. Tuzla mogli krenuti u daljnje aktivnosti na normalizaciji stanja na Velikoj pijaci u Tuzli.
2.Čim nadležni pravosudni i policijski organi dozvole ulazak na Veliku pijacu, odmah će “Tržnice i pijace” d.o.o. Tuzla, u saradnji sa JKP “Komunalac” Tuzla i po potrebi drugim javnim preduzećima, čiji je osnivač Grad Tuzla, krenuti u raščišćavanje lokaliteta Velike pijace, kako bi se moglo što prije nastaviti sa radom, odnosno obavljati djelatnost pijaca.
3.Grad Tuzla će obezbijediti interventna sredstva neophodna za tekuće poslovanje i otklanjanje štetnih posljedica, a Gradonačelnik, koji je na to ovlašten Zakonom i Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla će kroz odluku o prestruktuiranju rashoda Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu (unutrašnju preraspodjelu) obezbijediti dodatnih 55.000 KM sa namjenom osiguranja kontinuiteta osnovne djelatnosti “Tržnica i pijaca” d.o.o. Tuzla.
4.Kada su u pitanju korisnici usluga “Tržnice i pijace” d.o.o. Tuzla, istima će ili na slobodnim prostorima na Velikoj pijaci ili na prostoru Tržnice “Istok” (tzv. Mala pijaca) biti omogućeno besplatno korištenje štandova u periodu od 4 (četiri) mjeseca.
5. Osim naprijed navedenog, korisnicima usluga “Tržnice i pijace” d.o.o. Tuzla, bit će obezbijeđena interventna novčana pomoć sa pozicija Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti u skladu sa članom 15. do 18. Pravilnika o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći u Gradu Tuzla (Službeni glasnik Općine Tuzla”, broj 11/10 i 2/11 i “Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/17) i to u iznosu 1.000 KM po korisniku.
6.Nakon što se dobije konačan izvještaj o nastaloj šteti, razmatrat će se i druge dodatne mjere pomoći.

DOSTAVLJENO GRADONAČELNIK

1 x Naslovu
1 x Tržnice i pijace d.o.o. Tuzla Jasmin Imamović, dipl.pravnik
1 x JKP “Komunalac” Tuzla
1 x Služba za budžet i finansije
1 x Evidencija
1 x a/a

Na vrh