Tuzlanski kanton

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala Dževada Kormana za direktora Uprave policije MUP-a TK-a

Održana 58. redovna sjednica Vlade TK

 

Pravovremena pomoć za socijalne kategorije

 

Kako bi centri za socijalni rad mogli regulisati pripremne radnje i na vrijeme korisnicima isplatiti sredstva, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela niz odluka iz oblasti socijalne zaštite. Jednom od odluka utvrđen je iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2021. godine, u visini od 30 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 48 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Vlada je također donijela Odluku o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Odlukom je utvrđena jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu za prvih deset mjeseci 2021. godine u iznosu od 180 KM. Zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana rođenja

djeteta. Pravo na jednokratnu pomoć imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2021. godine.

Budući da je pomoć nezaposlenim majkama porodiljama neophodna radi pojačane ishrane za majke porodilje i pravilnog procesa odrastanja djece u periodu dojenjaVlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju novčane pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci. Ovim je utvrđen iznos novčane pomoći na ime prehrane djeteta do šest mjeseci za nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2021. godine, u visini od 90 KM mjesečno po djetetu. Pravo iz prethodnog stava isplačivat će se u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Vlada TK utvrdila je iznos jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece u visini od 1.500 KM. Pravo na jednokratnu pomoć mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće dijete rođeno u 2022. godini. Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Tuzlanskog kantona propisano je da se jednokratna novčana pomoć za roditelje sa troje i više djece ostvaruje u visini koja ne može biti manja od prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine, te da navedeno pravo mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće dijete rođeno u kalendarskoj godini za koju su obezbjeđena sredstva u budžetu TK.

Vlada je utvrdila visinu naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe u iznosu od 1,5 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi.

Pravo na iznos imaju djeca iz porodica koje su se našle u stanju socijalne

potrebe, odnosno djeca čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, djeca čiji su roditelji materijalno neosigurani i za rad nesposobni, teškog zdravstvenog stanja, samohrani roditelji, a isti ne ostvaruju prihode od kojih bi se izdržavali ili postoje drugi uzroci koji su doveli do toga da se nalaze u teškom stanju socijalne potrebe, a prema ocjeni centra za socijalni rad. Naknada se ne isplaćuje za vrijeme raspusta u školama.

Vlada je također utvrdila visinu naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu u iznosu od 31,60 % prosječne plate u Federaciji BiH za prvih deset mjeseci 2021. godine odnosno 312 KM. Zakon o hraniteljstvu u Federaciji BiH odredio je najmanji iznos naknada na nivou

Federacije, odnosno propisan je iznos naknade za izdržavanje hranjenika „najmanje 30% od osnovice (prosječna plata u FBiH za prethodnu godinu)….“. Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom TK Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, predložena je visina naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu za 2022. godinu u iznosu od 31,60 % prosječne plate u FBiH za deset mjeseci 2021. godine (988,40 KM) odnosno 312 KM.

 

 

Raspoređena sredstva za subvenciju prijevoza za djecu, učenike i studente

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2022. godinu koji je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Programom je utvrđena raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za subvencije za djecu, učenike i studente u ukupnom iznosu od 999.400 KM. Troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce (ukoliko je pratilac neophodan). Raspored sredstava izvršen je na osnovu podataka dostavljenih od centara za socijalni rad o korisnicima prava i njihovim pratiocima. Kriteriji su broj djece, učenika i studenata i pratioca u 2021. godini, utvrđene cijene troškova prijevoza za korisnike i njihove pratioce na bazi mjesečnih potreba mjesno nadležnih centara za socijalni rad.

 

 

Definisana raspodjela jednokratnih novčanih pomoći

 

Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2022. godinu koji je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Programom je utvrđena raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za jednokratnu pomoć u iznosu od 800.000,00 KM prema centrima za socijalni rad. Raspodjela sredstava izvršena je prema: broju stanovnika po popisu stanovništva iz 2013. godine, nezaposlenosti stanovništva u XI/2021. godini, broju korisnika stalne novčane pomoći u 2021. godini, broju korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2021. godini, broju djece korisnika dodatka na djecu u 2021. godini te broju penzionera sa iznosom najniže penzije u 2021. godini.

 

 

Regulisanje oblasti visokog obrazovanja kolektivnim ugovorom

 

Vlada je prihvatila tekst Kolektivnog ugovora za korisnike Budžeta Tuzlanskog kantona iz oblasti visokog obrazovanja u TK. Ovo je po prvi put da se oblast viokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona reguliše kolektivnim ugovorom. Rezultat je to socijalnog dijaloga između Vlade TK i Sindikata i bit će potpisan na tri godine. Ugovorom, koji će unaprijediti funkcioniranje visokog obrazovanja, izjednačuje se ova oblast sa drugim oblastima obrazovanja. Kolektivnim ugovorom uređena su prava i obaveze strana koje su ga zaključile, prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom poslodavca i radnika, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja, postupak otkazivanja kolektivnog ugovora i razlozi i rokovi za njegovo otkazivanje, sastav i način postupanja tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i druga pitanja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

 

Ostale odluke

 

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Dževada Kormana za direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na period od 4 godine.

 

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Odlukom je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavezan da ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih porodica ovjerava zdravstvenu legitimaciju dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a najduže do 31.12.2022. godine.

Vlada TK donijela je Odluku kojom daje prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Statuta Univerziteta u Tuzli.

 

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju za davanje na korištenje bez naknade, prostorije sale, Udruženju gluhih i nagluhih za sport „Omladinac“ – Grad Tuzla i Klubu specijalnih sportova Tuzla za potrebe obavljanja trenažnog procesa kao i za  Policijsku stanicu Zapad.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Pravilnik o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

 

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona.

 

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenih vozila.

 

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Javne ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

 

Vlada je dala saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta putem internog premještaja u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja.

 

 

Vlada je donijela Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona o imenovanju Muniba Efendića na poziciju direktora Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine.

Vlada je također donijela Odluku kojom se određuju punomoćnici državnog kapitala koji, u ime osnivača, vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o..

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona do okončanja procedure po oglasu, a najduže tri mjeseca.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka ,,Derviš Sušić“Tuzla o utvrđivanju prijedloga za izbor i imenovanje Mirne Trifković na poziciju direktora JU Narodna i univerzitetska biblioteka ,,Derviš Sušić“ Tuzla, na period od četiri godine, počev od 22.01.2022. godine.

Vlada TK također je donijela niz rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Na vrh