Aktuelno

vLADA TK: U toku odlučivanje o zahtjevu za utvrđivanje reprezentativnosti

Vlada Tuzlanskog kantona obavezna je uvažiti zahtjeve bilo kog sindikata u pogledu utvrđivanja reprezentativnosti, te tako i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona ali pod uslovima utvrđenim zakonom, te raditi na dodatnom poboljšanju standarda ljekara i stomatologa, kao i svih ostalih uposlenika u oblasti zdravstva. S tim u vezi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak postupa po zahtjevu Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za utvrđivanje reprezentativnosti. Iako je preliminarno najavljeno da će Rješenje kojim će se odlučiti o zahtjevu za utvrđivanje reprezentativnosti biti doneseno do danas (četvrtak 14.06.2018.godine), Ministarstvo u cilju utvrđivanja činjenica koje se odnose na ispunjavanje zakonskih  uslova za priznavanje reprezentativnosti još prikuplja podatke relevantne za odlučivanje, te će odmah nakon zaprimljenih podataka relevantnih institucija pristupiti nastavku postupka.

Podsjećamo, Vlada je u obavezi poštivati zakonske odredbe i pravosnažne sudske presude, te uvažiti i provjeriti eventualno nove elemente i činjenice, kao i dokaze koje je sindikat priložio u Zahtjevu, a koji bi mogli utjecati na rješavanje zahtjeva.

Imajući u vidu sve navedeno, a obzirom da je javnosti višekratno prezentirana jedna strana priče, dužni smo javnosti, u cilju stvaranja cjelokupne i objektivne slike o ovoj tematici, prezentirati bitne aspekte na kojima se temelji i postojeća sudska praksa.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK je novembru 2015. godine Rješenjem utvrdilo reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije za oblast zdravstva u TK. Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu je protiv donesenog rješenja podnio tužbu Kantonalnom sudu u Tuzli.

Kantonalni sud u Tuzli je tužbu uvažio, te poništio doneseno Rješenje Ministarstva.

U obrazloženju presude Sud citira odredbe Zakona o radu, kojim je propisano da se Sindikat smatra reprezentativnim, ako, između ostalog, ima potreban procent učlanjenosti zaposlenih u skladu sa ovim zakonom.

„Pored toga odredbama člana 124. istog Zakona propisano je: „Reprezentativnim sindikatom za jedno ili više područja djelatnosti smatra se sindikat koji, pored uslova iz člana 122. ovog zakona ispunjava i uslov da ima najmanje 30% članova od ukupnog broja zaposlenih u području djelatnosti (grani) na teritoriji Federacije, odnosno području kantona““.

Također, u ovoj presudi se navodi da Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije nema potreban procent učlanjenosti zaposlenih, u skladu sa Zakonom, odnosno da nema neophodni minimum 30% članova od ukupnog broja zaposlenih u području djelatnosti (grani) na području Kantona.

Prema trenutnim podacima Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu okuplja 4.200 osoba, od ukupno 5.300 zaposlenih u zdravstvu TK, dok je oko 1.100 doktora medicine i stomatologije članova Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije.

„…reprezentativnost sindikata utvrđuje se stavljanjem u odnos broj članova Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK sa ukupnim brojem zaposlenih u grani djelatnosti u koju spadaju članovi koji čine taj sindikat, a ne sa ukupnim brojem zaposlenih doktora medicine i stomatologije TK, kako je pogrešno bilo učinjeno u postupku donošenja osporenog akta, budući da nije ostavljena mogućnost da se reprezentativnost bilo kojeg sindikata ocjenjuje stavljajući u odnos broj članova tog sindikata sa brojem zaposlenika određene struke ili zanimanja u okviru određene grane djelatnosti.“, stoji u presudi Kantonalnog suda iz 2016. godine.

Postupajući po uputama Suda, Kantonalno ministarstvo je donijelo novo Rješenje kojim je odbijen Zahtjev Strukovnog sindikata za utvrđivanje reprezentativnosti.

Protiv ovakvog rješenja, Strukovni sindikat je podnio tužbu koju je, u junu 2016. godine, Kantonalni sud odbio.

U ovoj presudi jasno se navodi da su neosnovani navodi iz tužbe Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, a u pogledu kršenja prava njegovih članova. „… u konkretnom slučaju se nije odlučivalo o pitanjima koja se tiču prava i sloboda sindikalnog udruživanja, odnosno osnivanja sindikata, zbog čega slobode sindikalnih članova nisu ni mogla biti povrijeđena…“, navodi se u presudi.

U pogledu reprezentativnosti sindikata i potpisivanja kolektivnih ugovora Sud zaključuje da je Zakonom o radu propisano da granske kolektivne ugovore za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika zaključuju Vlada i reprezentativni sindikat, te da je reprezentativni sindikat dužan da sarađuje sa drugim sindikatima sa manjim brojem članova, radi izražavanja interesa i zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat.

„Iz sadržaja navedenih odredaba vidljivo je da se kolektivni ugovori zaključuju kao granski, a ne kao strukovni, zbog čega je i odredbama o reprezentativnosti sindikata propisano da se reprezentativnost određuje isključivo za područja djelatnosti, odnosno grane djelatnosti,…. …bez obzira na njihove konkretne struke, zanimanja i profesije, zbog čega Zakon o radu uopće i ne pominje tkzv. strukovne sindikate“ navodi se u Presudi, i naglašava da je reprezentativni sindikat dužan da sarađuje sa drugim sindikatima sa manjim brojem članova, što po shvatanju Suda ostavlja mogućnosti tkzv. strukovnim i drugim sindikatima da svoja prava u kolektivnom pregovaranju mogu štititi i kroz zajednički nastup sa reprezentativnim sindikatom u kolektivnom pregovaranju.

Također, imajući u vidu da se Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije poziva na reprezentativnost utvrđenu na Federalnom nivou, Sud je pravno irelevantnim ocijenio pozivanje na Rješenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kao i tvrdnju da su mnogi drugi kantoni i vlade kantona dale suglasnost ili utvrdili reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, budući da se aktima organa uprave ne mogu mijenjati imperativne zakonske odredbe.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak sagledava sve činjenice, odredbe zakona koji tretiraju ovu oblast, kao i činjenice na kojima svoj zahtjev temelji Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije, te će na osnovu toga donijeti konačnu odluku.

 

Na kraju moramo naglasiti i činjenicu da je većina zahtjeva za poboljšanje materijalnog statusa i standarda doktora i svih drugih uposlenih u oblasti zdravstva već uvažena i inkorporirana u već potpisani Kolektivni ugovor za oblast zdravstva u Tuzlanskom kantonu, te da će se ova prava primjenjivati na sve uposlenike u zdravstvu, bez obzira na sindikalno članstvo.

 

Na vrh