Politika

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla iz BOSS-a, SBB-a, SDA i HDZ-a – U povodu zakazane tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla u vezi problema aerozagađenja na području Grada Tuzla

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je na zahtjev vijećnika iz BOSS-a,  SBB-a, SDA i HDZ-a zakazao sjednicu Vijeća za 23. januar, u kojoj je  određen tematski dio sjednice pod nazivom: Rasprava o problematici  aerozagađenja na području Grada Tuzla.
Kolegij Gradskog vijeća je obavezao Stručnu službu vijeća da se  vijećnicima dostave svi zaključci po svim raspravama vođenim na temu  aerozagađenja, za protekli i aktuelni mandat Gradskog vijeća Tuzla, sa  izvještajem šta je realizovano od zaključaka Vijeća.
Zatraženo je od gradonačelnika da Vijeću dostavi izvještaj o utrošku  sredstava dobijenih po osnovu Zakona o izdvajanju i usmjeravanju  dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana, od 1. 1.  2015. godine kada je stupio na snagu Zakon, odnosno za primljenih oko  16 milion maraka, kako bi se utvrdilo da li su sredstva korištena  namjenski u svrhe smanjenja štetnih posljedica aerozagađenja zbog rada  Termoelektrane Tuzla.
Predsjedavajući Gradskog vijeća Tuzla je obavezan da na sjednicu  Vijeća pozove predstavnike Termoelektrane Tuzla, nadležne kantonalne i  federalne zvaničnike, te predstavnike nevladinih ekoloških  organizacija, kako bi svojim učešćem doprinijeli rješavanju problema  aerozagađenja u Tuzli.
Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla iz BOSS-a, SBB-a, SDA i HDZ-a još  jednom su istakli da je na sjednici Vijeća odlukama neophodno  obavezati sve ustanove i preduzeća u Tuzli i okolini na poštivanje  zakonskih propisa iz oblasti zaštite zdravlja građana, da se naloži  kantonalnim i federalnim inspekcijskim organima adekvatna kontrola  aerozagađenja i obaveza ugradnje filtera za odsumporavanje u  Termoelektrani Tuzla, da se traži od kantonalnih i federalnih organa  poduzimanje svih mjera u cilju smanjenja aerozagađenja u Tuzli, te da  se kroz rebalans budžeta obezbijedi da se najveći dio sredstava  dobijenih iz naknade rada termoelektrana uloži u hitno širenje mreže  toplifikacije na individualne stambene objekte, kao i druge mjere  kojim bi se posebno u zimskom periodu smanjilo aerozagađenje Grada.

Na vrh