Aktuelno

Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti kulturne baštine u TK

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na sjednici utvrdila Nacrt zakona o zaštiti kulturne baštine kojim se uređuju dobra kulturne baštine, podjela dobara baštine, postupak zaštite dobara baštine, korištenje i namjena dobara baštine, prava i obaveze vlasnika dobra baštine, subjekti zaštite dobara baštine, finansiranje zaštite dobara baštine, nadzor, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za zaštitu dobara baštine na području tog kantona.

Kako nacrt zakona definira, kulturna baština je zbir svih vrsta dobara baštine koja se odlikuju univerzalnim i jedinstvenim: naučnim, umjetničkim, obrazovnim, historijskim, etnološkim, arheološkim, arhitektonskim, ekološkim i rekreativno-turističkim značajem bez obzira gdje se nalaze i u kojem su obliku vlasništva.

Dobrom baštine smatra se nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro baštine, te njihove grupe i cjeline od posebnog kulturnog i historijskog značaja za kanton.

Svrha zaštite je zaštita i očuvanje u neokrnjenom i izvornom stanju, te prenošenje dobara baštine budućim generacijama, stvaranje povoljnijih uslova za opstanak dobara baštine i poduzimanje mjera potrebnih za njihovo redovno održavanje, sprečavanje svake radnje kojom bi posredno ili neposredno moglo da se promijeni svojstvo, oblik, značenje i izgled dobra baštine i time ugrozila njegova utvrđena vrijednost.

Također, potrebno je sprečavanje protivpravnog postupanja i protivpravnog prometa dobara baštine, te nadzor nad iznošenjem dobara baštine u inostranstvo, uspostavljanje uslova da dobra baštine prema svojoj namjeni i značenju služe potrebama pojedinaca i općem interesu, razvijanje svijesti o baštini kao resursu održivog razvoja, te osiguranje dostupnosti baštine.

Za provođenje Zakona o zaštiti kulturne baštine bit će potrebno osigurati dodatna sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za realizaciju poslova preduzimanja mjera zaštite na dobrima pod prethodnom zaštitom i dobrima baštine koja su proglašena zaštićenima; konzervacije i restauracija na dobrima pod prethodnom zaštitom i dobrima baštine koja su proglašena zaštićenima; publikovanja i prezentiranja dobara baštine i poslova izrade i postavljanja informacionih tabli posebnim oznakama s relevantnim podacima o zaštićenom dobru baštine.

JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK će svake godine na osnovu programskih aktivnosti planirati finansijska sredstva u Budžetu TK za realizaciju zakonom utvrđenih aktivnosti, saopćeno je iz Vlade TK.

Na vrh