Uslovi i pravila korištenja

Dobrodošli na portal BoljaTuzla.ba! Svako korištenje portala BoljaTuzla.ba podliježe dole navedenim uslovima.

OPŠTI USLOVI

Dokumenti objavljeni na BoljaTuzla.ba ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i ličnu upotrebu. Uz poštivanje gore navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovom web portalu navedena. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom web portalu je dozvoljeno isključivo uz prethodno izričito odobrenje u pisanoj formi od BoljaTuzla.ba.

Zabranjeno je koristiti sadržaje preuzete sa portala BoljaTuzla.ba u nezakonite svrhe ili za promovisanje istih.

Korištenjem bilo kojeg dijela portala BoljaTuzla.ba i svih njegovih dijelova automatski prihvatate sva važeća prava i uslove korištenja.

Korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korištenja čime će se smatrati da su stalnim korištenjem portala ili bilo kojeg njegovog dijela u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim pravima i uslovima, te da su ih razumjeli u cijelosti.

Svi posjetioci imaju pravo korištenja sadržaja ukoliko ne krše uslove korištenja.

Portal BoljaTuzla.ba je kreiran s namjerom da daje mogućnost posjetiocima, prvenstveno s teritorija opštine Tuzla, da daju prijedloge, ideje, komentare trenutne situacije, rješenja, primjedbe i druge vidove pisanih i/ili multimedijalnih sadržaja.

BoljaTuzla.ba će preduzimati odgovarajuće napore kako bi informacije sadržane na ovom web portalu bile tačne i precizne. Međutim, BoljaTuzla.ba ne garantuje njihovu tačnost ili potpunost. Svi korisnici portala su saglasni sa činjenicom da lično snose svaki rizik vezan za pristup i korištenje sadržaja ove web stranice. BoljaTuzla.ba isključuje svoju odgovornost za svaku direktnu i/ili indirektnu štetu nastalu ili koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja portala , kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ovog web portala. BoljaTuzla.ba zadržava prava bilo kakve izmjene sadržaja ovog web portala u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti i isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Portal BoljaTuzla.ba se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja preuzetih od trećih strana i linkova na druge web stranice ili portale na Internetu, nad kojima BoljaTuzla.ba nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih lica, kada se smatra da je to obavezno učiniti i gdje je god to provodivo. BoljaTuzla.ba ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

Portal BoljaTuzla.ba se ne može smatrati odgovornim za tačnost i ažurnost sadržaja dobijenog iz drugih izvora.

PRIVATNOST

BoljaTuzla.ba poštuje privatnost posjetilaca portala i prikupljaće podatke o identitetu osoba kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kada su isti ustupljeni dobrovoljno. Podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama i, periodično, koristićemo ih kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe. Vezano za navedeno, povremeno ćemo vaše lične podatke, koje ustupite, koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito navodimo da BoljaTuzla.ba neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše lične podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strain bez vašeg odobrenja. Vaša prava na privatnost će se poštovati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik 49/06).

Sve promjene politike zaštite privatnosti na internetu BoljaTuzla.ba će blagovremeno objaviti na ovom web portalu ili ih učiniti dostupnima na drugi prikladan način.

AUTORSKA PRAVA

Sav sadržaj prikazan na ovom portalu, poput teksta, grafika, logoa, ikona, slika, audio i video klipova, digitalnih sadržaja, prikupljenih podataka i softvera je vlasništvo BoljaTuzla.ba ili njegovih pružalaca sadržaja i zaštićen je prema međunarodnim zakonima iz oblasti autorskih prava, te BiH zakonodavstva iz ove oblasti. Sav prikupljeni sadržaj je isključivo vlasništvo BoljaTuzla.ba, sa pravima distribucije koja glase na BoljaTuzla.ba i kao takav je zaštićen zakonodavstvom koje obuhvata autorska prava.

KOMENTARI, EMAILOVI, ČLANCI I OSTALI SADRŽAJ

Posetioci mogu davati komentare, slati mailove, pisati članke i na drugi način doprinositi sadržaju portala. Ovo obuhvata i sugestije, ideje, pitanja ili ostale informacije. Objavljivanje ovakvog sadržaja je moguće sve dok isti nije nezakonit ili nepristojan, prijeteći, uvredljiv ili predstavlja ugrožavanje privatnosti ili se kosi sa pravima intelektualnog vlasništva, te na bilo koji drugi način šteti trećim stranama ili objektivnosti, te dok sadržaj ne sadrži softverske viruse, kružna pisma “chain letters”, masovno slanje poruka ili bilo koji drugi oblika “spama”. Ne smijete koristiti lažnu e-mail adresu, lažno se predstavljati kao drugo lice ili na drugi način davati pogrešne informacije ili drugi sadržaj. BoljaTuzla.ba zadržava pravo ali ne i obavezu da ukloni ili izmijeni takav sadržaj, ali neće na redovnim osnovama pregledati sadržaj postavljen od strane posjetilaca.

Ukoliko postavite sadržaj ili dostavite material, i izuzev ukoliko se drugačije ne očitujemo, dajete nepovratno, kontinuirano pravo BoljaTuzla.ba na neekskluzivno korištenje tog sadržaja, bez prava na naknadu za autorska prava, te reprodukovanje, izmjenu, prilagožavanje, objavu, prevod i prikaz tog sadržaja u cijelom svijetu i na bilo kojem mediju. Takođe, time dajete pravo da koristimo vaše ime ili naziv koji ste naveli u vezi sa navedenim sadržajem ukoliko to odlučimo.

Svojim postavljanjem navedenog sadržaja garantujete da isti posjedujete ili na drugi način kontrolišete sva prava na taj sadržaj, te da je on tačan i da ne krši politike i prava i uslove korištenja portala, te da neće uzrokovati štetu bilo kojem licu. Ovim činom oslobađate BoljaTuzla.ba bilo koje odgovornosti za potraživanja koja mogu nastati na osnovu sadržaja koji postavite, te se smatrate isključivo odgovornim za isti.

 

ZAKON KOJI SE PRIMJENJUJE

Posjetom BoljaTuzla.ba saglasni ste sa tim da će zakoni Bosne i Hercegovine, bez obzira na principe neusaglašenosti zakona ili njihove suprotstavljenosti, biti principi koji regulišu ova Prava i uslove korištenja, te da će bilo koji spor nastao između vas i BoljaTuzla.ba biti rješavan u skladu sa istim.

 

SPOROVI

Za sve sporove koji su nastali i na bilo koji način su vezani za vašu posjetu BoljaTuzla.ba nadležan će biti Općinski sud u Tuzli.

Kliknite za komentar
Na vrh