Aktuelno

Upriličena promocija Lokalnog akcionog plana za Rome grada Tuzla

Promocija Lokalnog akcionog plana za Rome grada Tuzla, upriličena je danas, u VIP Sali hotela Mellain, u Tuzli. Održana je i radionica čiji cilj je da se, potre predstavnika Grada Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, romske nevladine organizacije, nevladin sektor, predstavnici mjesnih zajednica i svi drugi akteri, pravilno informišu o dokumentu Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzla, kako bi bili svjesni svojih dužnosti i odgovornosti, kao i finansijske implikacije dokumenta. Cilj ovog strateškog dokumenta je poboljšanje rada institucija koje se bave pitanjima socijalne uključenosti i borbe protiv diskriminacije Roma, u periodu od četiri godine, te da pružaju uslove za postizanje punog pristupa ljudskim pravima, za ljude romske nacionalnosti.

“Riječ je o jako važnom strateškom dokumentu, bez kojeg ne možete dobiti sredstva od EU ili bilo koje međunarodne organizacije, jer svi traže adekvatnu dokumentaciju. Mi smo napravili dobar plan, po odgovarajućim pravilima strateškog planiranja, gdje smo predvidjeli kvalitet života, iz aspekta komunalne infrastrukture, stanovanja, a potencirali smo, možda i više nego drugi, obrazovanje, i u tome je posebnost Tuzle. Prema našim kriterijima, ne može se aplicirati za podršku, ako djeca ne idu redovno u školu. Sada imamo dobar Akcioni plan, imamo sredstva koja su inicijalna. Imali smo i sastanak sa predstavnicima Vijeća Evrope oko novog projekta. Svu dokumentaciju možemo uraditi kada se ukaže prilika, kada imate budžetsku stavku, to je jako važan korak, onda ona može da se širi. To je osnov da dobijete sredstva međunarodnih organizacija, jer neće vam odobriti novčana sredstva, ukoliko oni vide da, u svom budžetu, nemate planirana sredstva. Mi sada imamo stavku u gradskom budžetu od 40.000 KM, ali su sredstva raspoloživa i na stavkama komunalne gradnje, stavkama koje se tiču svih građana Tuzle. Kada se radi o socijalnom stanovanju, uključeni su Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica, Zavod za urbanizam, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline, Služba za geodetske poslove i imovinsko-pravne poslove, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, ne samo sa sredstvima kojima raspolažu, nego i angažovanjem ljudskih kapaciteta”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

“Na prezentaciji prisustvuju članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana, predstavnici Grada Tuzla, kantonalnih ministarstava, osnovnih škola, policije, institucija socijalne i zdravstvene zaštite, mjesnih zajednica, te nevladinih organizacija. Cilj prezentacije jeste da se svi relevantni akteri upoznaju sa njihovom ulogom i dužnostima u implementaciji Akcionog plana, kako bi se osiguralo pravovremeno planiranje i efikasna realizacija predviđenih aktivnosti. Akcioni plan za rješavanje problema Roma usvojilo je Gradsko vijeće Grada Tuzla, s ciljem sistemskog i sveobuhvatnog rješavanja problema romske zajednice. Ovaj strateški dokument obuhvata pet prioritetnih oblasti: zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita i obrazovanje”, naveo je Samir Arnaut, službenik za ljudska prava – OSCE Terenski ured u Tuzli.

Tuzla je jedan od prvih gradova u BiH u kojem je usvojen akcioni plan za romsku populaciju i ovo je jedan od prvih četiri ili pet akcionih planova za Rome, koji je urađen na lokalnom nivou.

Na vrh