Aktuelno

Upozorenje Službe civilne zaštite Grada Tuzla

Shodno preporuci Federalne uprave civilne zaštite  Sarajevo, za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od požara na otvorenom prostoru,na području Federacije Bosne i Hercegovine, Služba civilne zaštite grada Tuzla, u cilju sprečavanja povećane opasnosti i pojave požara u predstojećoj proljetno/ljetnoj sezoni izdaje slijedeće Upozorenje:

SMEĆE I TEHNOLOŠKI OTPAD I LOŽENJE VATRE NE RADITI NA OTVORENOM PROSTORU U BLIZINI POŽARNO OPASNIH OBJEKATA, ŠUMA I POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA ZASIJANIH ŽITARICAMA I DRUGIM KULTURAMA.

ORGANSKI OTPAD NE SPALJIVATI , NEGO DA GA KORISTITI ZA DOBIJANJE KVALITETNOG ORGANOSKOG ĐUBRIVA.

OKO STAMBENIH I DRUGIH OBJEKATA UKLONITI OTPAD I NISKO RASTINJE, KOJE MOŽE PRENIJETI POŽAR.

PRILIKOM BORAVKA U PRIRODI VODITI RAČUNA O MOGUĆIM  UZROČNICIMA POŽARA: NEUGAŠENI OPUŠCI, NEUGAŠENA VATRA, BAČENI STAKLENI PREDMETI, AMBALAŽA I DRUGO.

UKOLIKO JE SPALJIVANJE NEOPHODNO GRAĐANI SU TO DUŽNI UČINITI UZ POŠTIVANJE SLJEDEĆIH MJERA:

  • Spaljivati suhi korov i biljni otpad na dovoljnoj udaljenosti od ruba šumskog zemljišta,
  • Spaljivanje vršiti u za to pripremljenim rupama ili na tlu koje mora biti očišćeno od trave i drugog zapaljivog materijala,
  • Ne spaljivati otpad ukoliko vremenski uslovi to ne dopuštaju (vjetar, velike vrućine)
  • Oko otpada koji se spaljuje očistite prostor od drgog zapaljivog materijala da ne bi došlo do širenja vatre,
  • Ne spaljivati istovremeno sav otpad, paliti ga u manjim količinama,
  • Pri spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti prisutne osobe koje su zapalile vatru, i imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu i posudu sa vodom) pored mjesta na kojem se vrši spaljivanje ,
  • Ne napuštati mjesto paljenja sve dok se vatra ne ugasi.

ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA („Službene novine Tuzlanksog kanotna“ broj:1/12) članom 37. predviđeno je novčanom kaznom od 100 DO 800 KM kaznit će se za  prekršaj fizičko lice, ako svojim postupcima ugrožava  živote i imovinu drugih vlasnika ili pojedinaca.

AKO I PORED SVIH PODUZETIH MJERA IPAK DOĐE DO POŽARA POTREBNO JE ODMAH OBAVIJESTI  PROFESIONALNU VATROGASNU JEDINICU  NA BROJ  123 i OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE NA BROJ 121.

Na vrh