Eventi

U srijedu U.G. Vive Žene organizuje okrugli sto na temu ekonomskog osnaživanja i zapošljivosti žena žrtava nasilja

Udruženje građana Vive Žene Tuzla, Kantonalna privredna komora Tuzla i  IPI Akademija pozivaju Vas na okrugli sto na temu ekonomsko  osnaživanje žena žrtava rodno zasnovanog nasilja u sklopu projekta  “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko  osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“

„Prostor za razmjenu mušljenja i dijalog koji vode promjeni u društvu  – izazovi ekonomkog osnaživanja žena žrtava rata“ koji će se održati u srijedu 15.12.2021. godine u 11h u prostorijama IPI Akademije, Kulina bana 2, Tuzla

Udruženje građana Vive Žene Tuzla vodeća je nevladina organizacija na  području Tuzlanskog kantona koja se 27 godina bavi pitanjima  prevencije rodno zasnovanog nasilja i pružanjem direktne  psihosocijalne podrške žrtvama, u saradnji sa ministarstvima i javnim  ustanovama nadležnim za pitanja nasilja nad ženama.

Kroz dugogodišnje iskustvo i na osnovu podataka („Gender akcioni plan  Bosne i Hercegovine za period od 2018. do 2022. godine“, Oktobar  2018.) dokazano je da su žene manje zastupljene na tržištu rada, a da  su žene žrtve nasilja posebno isključene i marginalizovane. Prvog  septembra 2021. U.G. Vive Žene počele su sa sprovođenjem projekta  izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja  socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života  bez nasilja. Kroz više od dvije decenije pružanja direktne podrške i  pomoći žrtvama nasilja u porodici aspekt ekonomske neovisnost i  stabilnosti žrtava i njihovih porodica je važan je u rješavanju  kompleksne problematike kako na nivou individua i porodica, tako i na  nivou društva. Korisnice projekta su žene žrtve nasilja, koje u bile  korisnice Sigurne kuće, terapijskih tretmana i drugih vidova podrške,  a koje se nakon procesa psihosocijalnog osnaživanja nisu uspjele  ekonomski osnažiti.

 

Projekat finansira Europska unija, a provodi UN Women kroz program  “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i  Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”.

DNEVNI RED OKRUGLOG STOLA
10:40 – 11:00    Izjave za medije
11:00 – 11:05    Uvod i pozdravna riječ
11:05 – 11:15    O projektu i problemu
11:15 – 11:30    Individualni rad
11:30 – 11:50    Rad u grupama
11:50 – 12:00     Predstavljanje grupnog rada
12:00 – 12:15    Završna riječ


Komentari
Na vrh