News

Svake godine u FBiH 750.000 tona otpada se neiskorišteno baci

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u Sarajevu predstavili kampanju „Otpad kao resurs i alternativno gorivo-RDF“, kojom se želi upozoriti na problem odlaganja velikih količina komunalnog otpada, na moguće posljedice koje uzrokuje odbačeni i odloženi otpad u prirodu, kao i prijedlog smjernica za doprinos u rješavanju ovog problema poštivajući uspostavljeni sistem i hijerarhiju upravljanja otpadom.

Zbog problema neučinkovitosti uspostavljenog sistema upravljanja otpadom, ogromne količine komunalnog otpada se odlažu na regionalne i općinske deponije ili odbacuju u prirodu, što za posljedicu imamo onečišćenu i zagađenu prirodu i ugroženost zdravlja građana. Većina općinskih deponija su nesanitarne i ne zadovoljavaju minimum uvjeta za ekološki prihvatljivo odlaganje komunalnog otpada, tako da je neizbježan proces njihovog zatvaranja i saniranja lokaliteta što je predviđeno strateškim i planskim dokumentima. Kasni se sa uspostavom novih regionalnih deponija, raste nepovjerenje i otpor građana po principu „ne u mom dvorištu“, dok se vlasti i nadležni drže principa „ne u mom mandatu“.

Sistem upravljanja otpadom u zemljama u okruženju i članicama EU značajno se poboljšalo jer se otpad smatra sve više resursom i izvorom energije, a sve manje odlaže na odlagališta. U zemljama EU procenat otpada koji se deponuje na odlagališta je oko 20% od ukupne količine proizvedenog otpada i ima trend opadanja prema 0%. Za razliku od zemalja EU, u BiH se svake godine odlaže na odlagališta više od 90% proizvedenog otpada što iznosi oko milion tona komunalnog otpada. Slično stanje je i u Federaciji BiH. Procjenjuje se da se svake godine 750.000 tona neiskorištenog otpada odbaci u prirodu. Količina neiskorištenog otpada, koji završi na odlagalištima ili u prirodi, napunio bi 375 nogometnih terena u visini 2 metra, ili konvoj komunalnih kamiona od Sarajeva do Beča.

Ovi poražavajući podaci ukazuje na hitnost u rješavanju ovog problema u smislu maksimalne koordinacije i odgovornosti svih u lancu upravljanja otpadom i mijenjanjem paradigme tako da otpad treba smatrati sve više resursom i izvorom energije, a sve manje odlagati na deponije.

Tokom novembra 2019.g. CCI su proveli istraživanje javnog mnjenja u Federaciji BiH na temu komunalnog otpada. Rezultati istraživanja su pokazali da građani Federacije BiH nemaju jedinstven stav i ne vode računa o količini otpada koji proizvedu u svom kućanstvu niti gdje  taj otpad završava. Samo 13% građana se izjasnilo da razvrstava svoj otpad , dok 10 % to ne želi raditi. Oko 70% građana se izjasnilo da nemaju u blizini spremnike za razvrstavanje kućnog otpada. Ono što ohrabruje je činjenica da većina građana podržava da se kućni otpad iskoristiti kao resurs i izvor energije, a sve manje odlaže na deponije.

„Namjera nam je da, na temelju postojećih izvještaja, analiza i iskustava u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u Federaciji BiH, otvorimo dijalog sa svim zainteresovanim stranama: predstavnicima resornog federalnog ministarstava za okoliš i prostorno uređenje, federalnog fonda za zaštitu okoliša, regionalnih deponija, operatera ambalažnog i elektronskog otpada, predstavnika industrije, stručnih lica iz ove oblasti i drugih, s ciljem da se dobiju stvarni razlozi skromnih rezultata u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u proteklom periodu, kao i prijedlozi za unapređenje. „-izjavio je Zoran Adžaip, projekt menadžer CCI-a, i tom prilikom se osvrnuo i na ulogu medija i građana u ovom procesu.

„Takođe, u saradnji sa štampanim i elektronskim medijima, te putem društvenih mreža, CCI će provesti medijsku i informativno-edukativnu kampanju usmjerenu prema građanima FBiH, s ciljem dobivanja podrške šire zajednice i medija kako bi predložene mjere za unapređenje sistema bile sastavni dio planskih i strateških dokumenata koji se trebaju usvojiti za naredni period.“

Na vrh