Vijesti

SUTRA OKRUGLI STO: Analiza zakonske legislative o vodama FBiH i preporuke za unapređenje

Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Centrom za životnu sredinu i Arhus centrom Sarajevo, Vas poziva na prezentaciju dokumenta “Analiza postojeće legislative u oblasti zaštite vodnih resursa u Federaciji BiH“.

Ovaj dokument je izrađen u okviru kampanje “Voda za sve!“koja se odnosi na industrijsko zagađenje voda, a u fokusu ima rijeku Spreču i jezero Modrac.Kampanja se realizira u okviru projekta Eko BiH koji finansira Evropska unija kroz program Podrške civilnom društvu i medijima. Zagađenje rijeke Spreče je veoma ozbiljan i alarmantan problem. Osnovni uzroci ovog zagađenja su ispuštanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda u vodotoke bez odgovarajućeg tretmana, odlaganje čvrstog i tečnog otpada direktno u vodotoke i zagađenje iz poljoprivrede.

Rješavanje ovog problema je dugotrajan i sveobuhvatan proces, pri čemu je neophodna uključenost nadležnih institucija svih nivoa vlasti, privrednog sektora, građana, organizacija civilnog društva i medija, jer smo svi mi u isto vrijeme i zagađivači i žrtve nastalog stanja i ovaj problem možemo samo zajedničkim i planskim  djelovanjem riješiti.

Okrugli sto se organizira u okviru projekta Eko BiH koji finansira Evropska unija u vrijednosti od 350.000 eura.  Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša/životne sredine za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti okoliša/životne sredinei klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama.

 

Mjesto održavanja:Dramar Centar, Tuzla

Datum i vrijeme održavanja radionice: četvrtak 26.9.2019, sa početkom u 10:00 sati


Komentari

Na vrh