BiH

Sudbina osoba sa najtežim invaliditetom u rukama delegata Doma naroda Federacije BiH

Na 2. vanrednoj sjednici Doma naroda Federacije BiH, koja će se održati 16. 02. 2023. godine, na dnevnom redu je prijedlog Izmjena Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Ovo je jedinstvena prilika za delegate u Domu naroda da svojim glasanjem ZA, konačno isprave nepravdu koja je u zadnjih 13 godina dovela osobe sa invaliditetom u veoma težak položaj.

 

Izmjenama Zakona 2009. godine utvrđeno je da osnovica za izračunavanje prava iznosi 80% od najniže plaće u Federaciji BiH.

Izmjenama ovog Zakona 2016. godine osnovica je, na prijedlog Vlade Federacije BiH, fiksirana na 274,00 KM. Ovim se postiglo da povećanje najniže plaće ne utiče na prava koja imaju osobe sa invaliditetom, što se ne odnosi na ostale korisnike budžetskih sredstava.

 

Opštepoznato je da se minimalna plata više puta povećavala, da je inflacija uticala na povećanje troškova života, međutim, osobe sa invaliditetom i dalje imaju samo 274,00 KM, iz kojih bi trebali finansirati stalnu podršku i pomoć od strane druge osobe.

Svima je jasno da je to nemoguće.

 

Svjesni teške situacije u kojoj se nalaze osobe sa invaliditetom, Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona, Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo su u martu 2022. godine pokrenuli inicijativu da se ovaj Zakon izmijeni, kako bi se i osobama sa invaliditetom omogućilo povećanje naknada i dostojanstveniji život.

 

Nažalost, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Vlada Federacije BiH odbili su ovu inicijativu i time se, kao i obično, svrstali na stranu onih koji zbog predrasuda ili nekih drugih razloga ne žele obezbijediti dostojanstveniji život osobama sa najtežim invaliditetom.

Iz tih razloga obratili smo se zastupnicima u Parlamentu Federacije BiH, da kao ovlašteni predlagači pokrenu donošenje ovog Zakona.

 

Zakon su predložili zastupnici Irfan Čengić i Jasminko Kapić.

Zastupnički dom Federacije BiH je na sjednici održanoj u julu 2022. godine usvojio navedene izmjene.

Sada se nadamo i očekujemo od Doma naroda da usvoji prijedlog izmjene Zakona u istom tekstu, kako bi mogao stupiti na snagu.

Od glasanja delegata u Domu naroda zavisi da li će se ispraviti nepravda koju osobe sa invaliditetom trpe već duže vrijeme, ili će osobe sa invaliditetom i dalje ostati na marginama društva.

Nakon ispravljanja ove nepravde, očekujemo od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da pristupi izradi novog sistemskog zakona za populaciju osoba sa invaliditetom, koji će dodatno unaprijediti prava osoba sa invaliditetom.

 

 

 

Suvad Zahirović, predsjednik Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona

 

Almir Šahmanija, predsjednik Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH

 

Fikret Zuko, predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo

Na vrh