Tuzlanski kanton

Službe u TK spremne za zimsko održavanje puteva

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je na redovnoj sjednici informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite TK o pripremljenosti službi za zimsko održavanje puteva, dok je direktor te uprave Mirza Džinović istakao da sve aktivnosti idu planiranom dinamikom.

– Možemo konstatovati da su izvršene sve neophodne pripreme u vezi sa zimskim održavanjem cesta na teritoriji TK, odnosno na teritoriji 13 općina i gradova u skladu sa njihovim operativnom planovima. Konstatovano je da su sve općine i gradovi u skladu sa svojim nadležnostima završili sve pripremne radnje, obezbijedili materijalno – tehnička sredstva za efikasno održavanje puteva. Ceste Federacije su potpisale okvirni sporazum, odnosno ugovore za održavanje cesta u njihovoj nadležnosti – pojašnjava Džinović.

U većini lokalnih zajednica na zimskom održavanju puteva radit će radnici javnih komunalnih preduzeća dok je na području Općine Kladanj potpisan ugovor i sa tri privatna preduzeća koja će biti angažovana na tim poslovima.

– U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina. U takvoj situaciji gradski/općinski štabovi civilne zaštite će mobilizirati sve raspoložive ljudske i materijalne snage koje će biti angažovane na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana – pojašnjava Džinović.

Vlada TK je danas razmatrala i upoznala se sa Informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o stanju u tim javnim ustanovama sa fokusom na njihovu kadrovsku strukturu. Naime, centri su višefunkcionalne ustanove socijalne zaštite koje imaju ulogu u otkrivanju, prevenciji i sanaciji nastanka stanja socijalnih potreba osoba i porodica na području lokalne zajednice i pri tome primjenjuju više od 30 zakonskih propisa, čime se direktno naslanjaju na rad kantonalnih institucija.

S tim u vezi poboljšanje kadrovske strukture u centrima za socijalni rad planirano je i Strategijom razvoja TK 2021-2027., a u okviru prioriteta “Unapređenje sistema socijalne zaštite i položaja ranjivih grupa stanovništva”. Realizacijom ove mjere planirano je povećanje broja zaposlenih socijalnih radnika na broj stanovnika. Trenutno, početno stanje je jedan socijalni radnik na 12.537 stanovnika, a cilj je da se postepenim povećanjem broja zaposlenih socijalnih radnika postigne standard definisan u normativima iz oblasti socijalne zaštite, a to je jedan socijalni radnik na 4.000 stanovnika.

Vlada TK je dala saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2022.godini za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.

Kada je u pitanju program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, po javnom pozivu ministarstvo je odabralo 76 korisnika sredstava koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamata.

Komentari
Na vrh