Aktuelno

Saopštenje za javnost u vezi sa stupanjem na snagu Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle

U vezi sa stupanjem na snagu Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/19.) obavještavaju se zainteresovana lica da će u petak, 24.05.2019. godine, u dnevnom listu “Oslobođenje”, na zvaničnoj web stranici i oglasnim tablama Grada Tuzle i mjesnih zajednica na području grada Tuzle, biti objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini.

U nastavku ovog saopštenja zainteresovana lica mogu se upoznati sa pojedinostima u vezi sa toplotnim pumpama, kao jednoj od mjera smanjenja aerozagađenja koja će biti predmet javnog poziva.

Toplinske pumpe ili dizalice topline su sistemi povoljnog i ekološki prihvatljivog grijanja, koje mogu crpiti toplinu iz vodezemlje ili zraka. Rade na principu sličnom kao i rashladni uređaji. Osnovni proces koji objašnjava njihov rad je lijevokretni Carnotov kružni proces. Toplinske pumpe najčešće koriste freone kao rashladni medij, ali mogu koristiti i neke druge plinove (npr. amonijak). Najjednostavniji oblici toplinskih pumpi su klima uređaji koji griju i hlade, tzv. inverteri. Uzimajući u obzir činjenicu da za zagrijavanje dizalicom topline nije potrebno pogonsko gorivo (energent), isključivi finansijski izdatak za korisnika na mjesečnom nivou, pored troškova nabavke i ugradnje dizalice topline, je račun za električnu energiju.

Kada su u pitanju troškovi električne energije potrebni za rad toplinske pumpe, u proteklom periodu izvršena je analiza 40 objekata za koje su prethodno osigurani podaci o potrošnji toplinske energije i koji gravitiraju centru grada. Pod pretpostavkom da su se pomenuti objekti zagrijavali sa toplinskim pumpama, prema važećem cjenovniku distributera električne energije, izvršena je procjena potrebne količine električne energije potrebne za zagrijavanje toplinskim pumpama. Trenutna cijena električne energije po srednjoj tarifi je 0,1346 KM/kWh, za domaćinstva koja ne posjeduju dvotarifno brojilo. U konkretnoj analizi uzeta je u obzir samo srednja tarifa za cijenu električne energije, uz napomenu da bi korisnici koji posjeduju dvotarifna brojila mogli ostvariti veće uštede primjenom povoljnije tarife. Drugim riječima, kada bi se 40 analiziranih objekata zagrijavalo putem toplinskih pumpi tokom mjeseca januara, sa prosječnim COOP faktorom od 2,9, tokom mjeseca plaćali bi u prosjeku 1,338  KM/m2prema srednjoj tarifi. Uporednom analizom iznosa troškova kada su u pitanju drugi energetni dolazi se do zaključka da su prema navedenoj cijeni po m2, a koja se može očekivati u slučaju nabavke i ugradnje toplinske pumpe prema odredbama Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/19.), troškovi zagrijavanja na mjesečnom nivou povoljniji od zagrijavanja na druge energente (ugalj, pelet, drva, plin, nafta i dr.), pa čak i u odnosu na korisnike koji imaju mogućnost spajanja na sistem daljinskog grijanja.

 

Pored navedenog, prednosti ovog načina zagrijavanja su:

  • Na mjestu zagrijavanja nema nikakvih emisija štetnih gasova u okolinu.
  • Nije potrebno unaprijed plaćati, nabavljati i skladištiti energent.
  • Moguće je riješiti i problem hlađenja na objektu, jeftinije ali i kvalitetnije pasivnim načinom hlađenja objekata.
  • Komfor u smislu željene temeperature, dana grijanja i sl., imajući u vidu mogućnost korisnika koji se zagrijava toplinskim pumpama da prilagodi željenu temperaturu svojim potrebama, ali i sedmični program rada, te na ovaj način ostvari dodatne uštede.
  • Prilikom izgradnje novih objekata, nije potrebno graditi dimnjake, koji znatno uvećavaju investiciju.
  • Za smještaj toplinske pumpe nisu potrebne velike kotlovnice, niti prostorije za smještaj energenta.
Na vrh