Business

Rizici prevare u bankarskom i finansijskom sektoru

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u ponedjeljak – 29 maja u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko-konsultantskom kompanijom PricewaterhouseCoopers (PWC) d.o.o. uspješno organizovalo specijalistički seminar na temu „Rizici prevare kako bi se lokalni bankarski i finansijski sektor upoznao sa najnovijim zahtjevima i standardima u EU vezanim za upravljanje rizicima prevare te pripremio za primjenu ovih standarda na lokalnom nivou. Glavni fokus seminara je bilo prepoznavanje prevara u bankarskom/finansijskom sektoru prije donošenja odluka kao i indikatori potencijalnih prevara.

 

Seminaru je prisustvovalo 25 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih banaka, regulatora, mikrokreditnih organizacija/fondacija i međunarodnih finansijskih institucija. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije PWC Srbije i Hrvatske sa dugogodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima prevencije, otkrivanja i istrage prevara, procjeni rizika od prevara, sprječavanja pranja novca, i upravljanja rizicima kroz projekte i rad u bankarskom i finansijskom sektoru u BiH, Srbiji i Zapadnom Balkanu.

 

”Bankarski sektor je od svojih početaka bio izložen rizicima kreditnih prevara.  Tehnološki razvoj koji nam je omogućio mnoštvo benefita također donosi sa sobom i razvoj raznih prevara.  Prepoznavajući nužnost podizanja svijesti i unaprijeđenja okvira upravljanja ovakvim rizicima UPRMBiH je formiralo Fraud Forum 2016. godine.   Svrha Foruma je koordinacija, jačanje dijaloga i saradnje sa nadležnim institucijama, lokalne i međunarodne razmjene iskustava, i edukacije članova foruma radi efikasnijeg sprječavanja finansijskih prevara na tržištu BiH.

 

Jedna od takvih edukacija je održana u partnerstvu sa PWC-om. Učesnici edukacije su imali priliku da se upoznaju sa aktuelnim trendovima iz oblasti kreditnih prevara, elementima procjene rizika i najboljim praksama upravljanja kreditnim rizicima. Učesnicima su predstavljeni i najčešći indikatori kreditnih prevara kao i nekoliko primjera kreditnih prevara iz prakse. Imajući u vidu značaj teme za cjelokupni finansijski sektor, Udruženje će nastaviti obrađivati aktuelne teme iz oblasti kreditnih prevara kroz pomenuti Fraud Forum, te organizovati edukacije usmjerene ka podizanju standarda i učinkovitosti praksi iz ove oblasti.izjavio je Igor Jokić, Predsjednik UPRMBiH. 

 

„U skladu sa našom misijom i vizijom, UPRMBiH će i u nastavku ove godine organizovati stručne edukativne seminare i radionice kako bi doprinijeli boljoj pripremi cjelokupnog BiH bankarskog i finasijskog sektora za implementaciju i primjenu nadolazećih standarda i regulative na lokalnom nivou. S tim u vezi Udruženje već u junu mjesecu planira organizaciju svoje naredne edukativne sesije na temu upravljanja lošim potraživanjima u bankama & finansijskim institucijama i kupoprodaje plasmana banaka u skladu sa najnovijim Smjernicama entitetskih Agencija za bankarstvo FBiH i RS.”- izjavio je Amar Brkan, Generalni sekretar UPRMBiH.

 

Na vrh