Vijesti

Prijedlozi za dopunu Nacrta Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2018.godinu

Shodno Zaključku Gradskog vijeća Tuzla iz novembra mjeseca o otvaranju javne rasprave na temu Nacrta Programa rada Gradskog vijeća, Omladinski pokret Revolt je krajem decembra 2017.godine organizovao javnu raspravu o spomenutom Nacrtu. Javna rasprava se organizovala u sklopu projekta “Jačanje uloge građana i građanki u odlučivanju u lokalnoj zajednici”. Na osnovu prijedloga, mišljenja i primjedbi koje su građani i građanke uputili tokom same rasprave, aktivisti i aktivistkinje Revolta su formirali zvaničan dopis koji sadrži prijedloge za dopune Nacrta, te isti uputili na adresu Stručne službe Vijeća.

 

Ovim putem naglašavamo da je transparentnost javnih institucija imperativ kojem treba težiti, i da nadležne institucije trebaju raditi na proaktivnom objavljivanju javnih informacija, bez čekanja na zahtjeve građana i građanki, obzirom da je sam proces olakšan zahvaljujući razvoju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i pristupa internetu. S druge strane, apelujemo na sve građane i građanke da se aktivno uključe u procese donošenja odluka u svojim lokalnim zajednicama učestvovanjem u javnim raspravama i dostavljanjem konkretnih prijedloga i/ili kritika na adresu relevantnih službi i/ili Vijeća.

 

U  nastavku možete pročitati sadržaj dopisa.

 

I Prijedlozi za dopunu Programa rada Gradskog vijeća Tuzla za 2018.godinu

 

II Prijedlozi za izmjenu pitanja koja se već nalaze u Nacrtu Programa rada Gradskog vijeća


Stavke koje se navode u nastavku se već nalaze u Nacrtu Programa rada Gradskog vijeća, no građani i građanke smatraju da se određeni segmenti trebaju mijenjati.

 

 1. Razmatranje odluke o izgradnji, korištenju, zaštiti i upravljanju mjesnim vodovodima, javnim buarima i javnim česmama na podučju grada Tuzla. Građani i građanke smatraju da je neophodno uvrstiti ovu stavku za razmatranje u periodu martu/ožujak ili april/travnj, a ne juli/srpanj kako je planirano.

 

III Prijedlozi zaključaka kojima će se osigurati  dodatne aktivnosti

 

 1. Učiniti plan rada javnih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća i javnih ustanova Grada Tuzla javno dostupnim. Građani i građanke već dugi niz godina iznose svoje nezadovoljstvo radom pojedinih javnih preduzeća. Shodno tome, predlažemo da Vijeće inicira da se uz izvještaje o poslovanju, koji su javno dostupni, omogući da i planovi redovnih godišnjih aktivnosti (planovi rada) svih javnih komunalnih preduzeća, javnih preduzeća i javnih ustanova Grada Tuzla takođe budu dostupni putem zvaničnih web stranica preduzeća i ustanova. Time bi rad javnih preduzeća i ustanova postao transparentniji, a građani i građanke bi imali zvanični dokument, dostupan tokom čitave godine, na osnovu kojeg bi mogli/e da upute kritike i prijedloge Gradskom vijeću, a vezano za rad istih.

 

 1. Učiniti izvještaje o radu komisija Vijeća javno dostupnim. Obzirom da se rad komisija Vijeća finansira novcem građana i građanki, tražimo da se izvještaj o njihovom radu (sastancima, odlukama) učini javno dostupnim putem zvanične web stranice grada Tuzla. Time bi građani i građanke Tuzle bili dodatno upoznati ne samo sa radom komisija Vijeća, već i sa radom vijećnika i vijećnica u okviru komisija.

 

 1. Razmotriti odluku o dodatnom praćenju rada i reorganizaciji Mjesnih zajednica. Građani i građanke već dugi niz godina iznose svoje nezadovoljstvo radom rukovodstva pojedinih mjesnih zajednica, te smatraju da je sama uloga Mjesne zajednice u poboljšanju uslova života zbog (ne)rada pojedinaca izgubila smisla. Shodno tome, smatramo da je neophodno da Gradsko vijeće, ali i kompletna uprava Grada Tuzle, posvete dodatnu pažnju ovom problemu i sprovedu dodatne aktivnosti a kako bi građani i građanke vratili povjerenje u rad njihove Mjesne zajednice.

 

 1. Razmotriti odluku o organizovanjui radnih sastanaka i javnih rasprave na temu zagađenja zraka, omgućiti uvid u utrošena sredstva tokom čitave godine. Iako je ovo jedno od gorućih pitanja, smatramo da su građani i građanke nedovoljno upućeni u aktivnosti koje se poduzimaju na rješavanju ovog problema tokom čitave godine. Ovim sastancima bi mogli da prisustvuju zainteresovani predstavnici građana i građanki, mjesnih zajednica, odgovarajućih gradskih službi, gradske uprave, ali i stručnjaci iz oblasti koje su relevantne za rješavanje problema. Zahtijevamo da se sve potencijalne aktivnosti koje će omogućiti učešće građana i građanki, organizuju u terminima u toku, ali i van redovnog radnog vremena (u večernjim satima i vikendima) naizmjenično, a kako bi se omogućilo prisustvo svim zaineteresovanima. Organizovanje sastanaka bi omogućilo da građani i građanke:
  – budu detaljnije upoznati sa realizovanim i planiranim aktivnosti tokom čitave godine
  – budu detaljnije upoznati sa iznosom sredstava koji su utrošeni na realizaciju sprovedenih aktivnosti
  – upute konstruktivne kritike, prijedloge, inicijative

– budu dodatno edukovani od strane relevantnih stručnjaka

 

 

Omladinski pokret Revolt

 

Na vrh