Eventi

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla objavila je Poziv za učeće na Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja upućuje na javnu raspravu, koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Tuzla, te isti zaključkom uputilo na javnu raspravu, za provođenje koje je zadužena Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, Komisija za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica i Komisija za postorno uređenje i zaštitu okoline Gradskog vijeća Grada Tuzle, a u kojem je navedena napomena da će javnost biti naknadno obavještena o mjestu i vremenu održavanja javne rasprave.

 
Shodno navedenom, obavještavamo javnost da će se Javna rasprava Nacrt Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja, održati na dan 19.03.2019. godine (utorak) u prostorijama bivšeg Kina „Kaleidoskop“ Tuzla, u ulici Kazan Mahala br. 2, sa početkom u 11:00 sati, uz učešće predstavnika nadležnih gradskih službi, Komisije za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica i Komisije za postorno uređenje i zaštitu okoline Gradskog vijeća Grada Tuzle i JKP „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, te pozivamo sva zainteresirana lica da uzmu svoje učešće na predmetnoj javnoj raspravi.

Na vrh