Tuzla

Potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava Grada Tuzle za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja

U utorak, 6.6.2022. godine, Grad Tuzla je, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, organizirao potpisivanje ugovora sa aplikantima koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja “nabavka i ugradnja KTP-a“ i „nabavka i ugradnja peći na pelet“, dakle, zaključit će se ugovori sa ukupno 236 aplikanata.

U januaru ove godine je objavljen deveti po redu Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aeroagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzla. Za ovu namjenu u Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu je obezbjeđeno 1.400.000 KM.

Mjere smanjenja aerozagađenja se odnose na sufinansiranje:

50% od vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe, a ne više od 5.000,00 KM

50% od vrijednosti nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova, tavanice i nabavke i ugradnje vanjske stolarije, a ne više od 5.000,00 KM,

50% od vrijednosti nabavke i ugradnje KTP-a, a ne više od 4.000,00 KM i

50% od vrijednosti nabavke i ugradnje peći na pelet, a ne više od 2.000,00 KM.

 

Na Javni poziv su pristigle ukupno 552 prijave. Od 420 prijava koje su od strane Komisije ocijenjene kao uredne i potpune, odnosno koje ispunjavaju opće uslove za dodjelu sredstava u navedenu svrhu, 200 prijava se odnosi na peći na pelet, 36 prijava se odnosi na KTP, a ostale prijave, njih ukupno 184, odnose se na „utopljavanje“ objekata ili toplotne pumpe.

U utorak, 6.6.2022. godine su zaključeni ugovori sa aplikantima koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja “nabavka i ugradnja KTP-a“ i „nabavka i ugradnja peći na pelet“, sa ukupno 236 aplikanata.

Kada su u pitanju mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja toplotnih pumpi“ i „utopljavanje“ objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, ugovori sa aplikantima koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje navedenih mjera smanjenja aerozagađenja zaključit će se po isteku ostavljenog roka od 45 dana od dana objave rang liste za dostavljanje energijskog audita (pregleda) objekta.

Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, je istakao:  „Grad Tuzla kontinuirano radi na mjerama smanjenja aerozagađenja. Kod UNDP-a i USAID-a mi smo već proglašeni liderima dekarbonizacije, cilj nam je da se forilna goriva prestanu ložiti, da imamo što više onih koji su na daljinskom grijanju ili koji imaju toplotnu pumpu ili neki drugi ekološki prihvatljiv izvor zagrijavanja.“, te dodao „Prošle godine smo ovakvih korisnika imali oko 500, sufinansirali smo negdje oko 1,5 miliona maraka, ove godine očekujemo još 500 korisnika ovih mjera, sa oko 1,4 miliona maraka sufinansiranja iz Budžeta Grada,  tako da bismo se mogli smatrati apsolutnim prvacima BiH. Hiljadu objekata neće više ložiti fosilna goriva, ugalj i naftu, nego će imati ekološki prihvatljive izvore zagrijavanja. Život će im biti kvalitetniji, i njima i njihovim susjedima i gradu u cjelini.“

Prisutni potpisnici ugovora, korsinici sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja izrazili su zadovoljstvo postojanjem ove vrste podrške od strane Grada, te  potvrdili unapređenje kvaliteta života nakon ugradnje ekološki prihvatljivih izvora zagrijavanja.

Podsjećamo da je, počev od polovine 2020. godine pa zaključno sa 31.12.2021. godine iz Budžeta Grada Tuzle za projekte energijske efikasnosti utrošeno ukupno 1.479.644,33 KM, te je ugašeno preko 500 individualnih ložišta sa pogonom na fosilno gorivo, odnosno u preko 500 individualnih stambenih objekata ugrađeni su ekološki prihvatljivi uređaji za zagrijavanje, i to 80 toplotnih pumpi, 319 kotlova sa pogonom na drvnu biomasu (peći na pelet) i 62 kompaktne toplinske podstanice. Također, sufinansirano je utopljavanje 60 objekata u kojima slijedi ugradnja toplotnih pumpi uz finansijsku podršku iz Budžeta Grada Tuzle.

Imajući u vidu značaj ovih aktivnosti i činjenicu da su iste prepoznate od strane građana kao pokušaj Grada Tuzle da se uz finansijsku podršku zajedno sa građanima učine dodatni napori na smanjenju zagađenosti zraka, u Budžetu za 2022. godinu Grad Tuzla je za ovu namjenu planirao iznos od oko 1.400.000,00 KM, te se prema procjenama, do početka zimske sezone 2022. godine očekuje ukidanje još preko 400 individualnih ložišta sa pogonom na fosilna goriva, i to ugradnjom kotlova na pelet, toplotnih pumpi i KTP-ova, što u konačnom znači da se očekuje da će krajem 2022. godine u preko 400 individualnih stambenih objekata na području grada Tuzle biti eliminisani kotlovi sa pogonom na fosilna goriva.

Uz finansijsku podršku Grada Tuzle oko 1.000 ložišta na fosilna goriva će biti zamijenjeno ekološki prihvatljivima mjerama predviđenim Odlukom Gradskog vijeća.

 

Grad Tuzla


Komentari
Na vrh