Počeo upis u PU Mješovitu srednju „Savremeno-umjetničku školu“ Tuzla

18.05.2021. 


www.sus.edu.ba

Na osnovu Odluke Osnivačkog odbora o raspisivanju Konkursa za upis učenika u prvom junskom roku školske 2021/22. godine, broj 6/21 od 12.5.2021. godine, Privatna ustanova Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla objavljuje

KONKURS

ZA UPIS UČENIKA/CA U PRVI (I) RAZRED SREDNJE ŠKOLE UPRVOM JUNSKOM ROKU ŠKOLSKE2021/22.

Opće informacije:

 • Konkurs se objavljuje na osnovu Ugovora o osnivanju Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona.
 • Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla izdalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-22788-1/20 od dana 28.7.2020. godine. Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju nastavnog plana i programa izdata je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-037100-2/20 od dana 6.11.2020. godine.
 • Općinski sud u Tuzli upisao je školu u Registar poslovnih subjekata dana 12.10.2020. godine pod brojem 032-0-Reg-20-001291.
 • Rješenje o upisu Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona i ispunjenosti uslova za rad, nakon čega škola ima pravo upisa učenika i izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, izdato je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dana 15.12.2020. godine pod brojem 10/1-34-037100-5/20.

Konkurs za upis učenika/ca u prvom junskom roku školske 2021/22. godine raspisuje se za period od 17.5. do 10.6.2021. godine. Prijavu za upis i prijemni ispit u junskom roku mogu podnijeti svi učenici koji u trenutku upisa nisu stariji od 17 godina. U Srednju „Savremeno-umjetničku školu“ Tuzla u školskoj 2021/22. godini mogu se upisati učeniciu statusu redovnog ili paralelnog obrazovanja za zanimanja:

 • Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije
 • Omladinski lider

Prijave se vrše elektronskim putem i slanjem dolje navedenih (skeniranih) dokumenata na mail: upis@sus.edu.ba

Potrebna dokumentacija za prijemni ispit i upis učenika u junskom roku:

 1. Popunjen prijavni obrazac preuzet sa web stranice škole – sus.edu.ba
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
 3. Kratka biografija učenika/ce,
 4. Uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu,
 5. Svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole,
 6. List profesionalne orijentacije.

Naknadno, na zahtjev škole, učenik/ca dostavlja druge relevantne dokumente: Uvjerenje o državljanstvu, ljekarsko uvjerenje, dvije fotografije portret formata 9x13cm,uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturute drugi relevantni dokumenti kao što su priznanja, pohvale, nagrade, radovi, aktivnosti, dostignuća, potvrde i drugo.

Prijemni ispit bit će realizovan u subotu, 12.6.2021. i nedjelju, 13.6.2021. godine od 12.00do 18.00sati. Sa učenicima i roditeljima/starateljima koji zadovolje kriterije prijemnog ispita biće potpisan Ugovor o školovanju u školskoj 2021/22. godini. Nakon završene Srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla moguće je upisati bilo koji fakultet/akademiju.

I N F O R M A C I J E:

+ 387 61 36 56 00

info@sus.edu.ba

www.sus.edu.baBoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!