Komentari

Piše doc. dr Izudin Šarić – Dokle više?

Ovih dana svjedoci smo teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u Ljubljani, kada je 86. godišnjak vozeći u pogrešnom smjeru izazvao direktan sudar. U ovoj saobraćajnoj nesreći dva lica su smrtno stardala, dvije osobe teško povrijeđene a tri lakše. U aprilu ove godine na Pelješcu u Hrvatskoj se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozača ukupne starosti 265 godina. Ni Bosna i Hercegovina nije pošteđena sličnih nesreća u kojima učestvuju vozači „treće životne dobi“.

 

 

Zakon o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (ZOBS) propisuje najnižu dobnu granicu za sticanje uslova za dobijenje vozačke dozvole i ona se kreće od 16 do 24 godine za pojedine kategorije. Ali nigdje ZOBS nije ograničio gornju granicu godina života do koje vozač može upravljati vozilom.

ZOBS propisuje u Članovima 193 i 194 da je vozača motornog vozila dužan da prije početka osposobljavanja za vozača motornog vozila obavi zdravstveni pregled u ovlašćenoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobije ljekarsko uvjerenje, kao i da se tim zdravstvenim pregledima utvrđuje se da li kandidat za vozača ili vozač ima potrebnu fizičku i psihičku sposobnost za upravljanje motornim vozilima.

 

 

U Članu 195  propisano je da redovnom zdravstvenom pregledu podliježu vozači: koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja javni prevoz i vozači tramvaja – svake tri godine; instruktori vožnje – prilikom produženja važenja dozvole instruktora vožnje; kojima je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorija D, DE i potkategorija D1 i D1E – prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole; motornih vozila kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok važenja zbog oslabljenog zdravstvenog stanja i vozači koji su navršili 65 godina života – prilikom svakog produženja vozačke dozvole.

U  Članu 196 ZOBS je propisao da se na vanredni zdravstveni pregled upućuje vozač motornog vozila za kojeg se osnovano posumnja da zbog zdravstvenih razloga više nije sposoban da bezbjedno upravlja motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola. Dalje, u Članu 198 propisano je da ministar, u saradnji s organom nadležnim za zdravstvo, Pravilnikom propisuje bliže odredbe o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati vozači motornih vozila kao i uslove koje treba da ispunjavaju zdravstvene ustanove za obavljanje zdravstvenih pregleda kandidata za vozače motornih vozila.

 

 

Pravilnikom o vozačkoj dozvoli („Službeni glasnik BiH“, broj: 9/19) u Članu 10 propisan je rok važenja vozačke dozvole: Vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja od 10 godina, a licu starijem od 65 godina života sa rokom važenja od 3 godine, računajući od dana izdavanja;
Licu koje u vrijeme izdavanja vozačke dozvole ima više od 55 godina života vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja do navršenih 65 godina života, s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine; Izuzetno, vozačka dozvola se može izdati i na rok kraći od roka utvrđenog u ovom članu na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove naznačenom u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica, a koji ne može biti kraći od dvije godine.

Po gore navedenom, vozač može upravljati vozilom dok je živ. Ono što je veoma inikativno je nači dobijanja ljekarskih uvjerenja za sve aktegorije vozača. Sjetimo se afere sa ljekarskim pregledima i dokotrom iz Zvornika kome je Sud u Kalesiji u martu 2017. godine donio osuđujuću presudu i izrekao ( kako je predviđeno sporazumom  o priznanju krivice)  novčanu kaznu u iznosu od 25 hiljada maraka za krivično djelo vezano za ljekarska uvjerenja, a za davanje lažnog iskaza – uvjetnu osudu od četiri mjeseca, sa rokom provjere od tri godine.  Naime, osuđeni doktor je potpisao je najmanje 500 ljekarskih uvjerenja građanima Tuzlanskog kantona koji nikada kod njega nisu došli na zdravstveni pregled u ordinaciju u Zvorniku.

 

 

Koliki je ovo problem najbolje govore svakodnevni podaci o broju saobraćanjih nezgoda na putevima u BiH, kao i broju poginulih osoba u istima. Pravilnikom o polaganju vozačkog ispita ukinut je poligon i noćna vožnja, što poslije ovako izdatih zdravstvenih uvjerenja dovodi do sumnje koliko i sa kakvim ograničenjima vozači voze našim cestama. Kao „iskusan“ vozač sa vozačkim stažom od preko 36 godina, svjedok sam vozača koji noću voze pod dugim svjetlima i u trenucima kada to ne bi smjeli, iz sigurnog razloga ne prilagođenosti noćnim uslovima vožnje.

Krajnje je vrijeme da izabrani zvaničnici na svim nivoima vlasti, od kantona do države, ozbiljno shvate ovaj problem, te donesu odgovarajuće zakonske akte kojima će se postrožiti produženje vozačke dozvole nakon 65 godina života, te ograničiti gornja granica godina na 80 za upravljanje vozilima, uz rigorozne zdravstvene preglede i ograničenja za vozače koji imaju bolesti koje bi mogle uticati na njihov sposobnost upravljanje vozilom. Sve ovo sa ciljem da se sačuvaju životi nedužnih ljudi koji stradaju u saobraćajnim nesrećama izazvanih od starne „vozača treeć životne dobi“.

 

 

za boljatuzla.ba  piše doc.dr Izudin Šarić

Komentari
Na vrh