Politika

Opozicija u Gradskom vijeću protiv spornih odluka

U povodu prijedloga odluke izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća  Tuzla i Kodeksa ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla, uvrštenih  u Prijedlog dnevnog reda februarske sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Prijedlog odluke izmjene Poslovnika o radu i Kodeksa ponašanja  vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla, koji je na Kolegiju Vijeća uvršten  u prijedlog dnevnog reda Vijeća bez bilo kakvog obrazloženja, pokazuje  totalitarnu namjeru SDP-a da putem parlamentarne većine onemogući  prava opozicije na kritičko djelovanje o lošem radu Gradske uprave i  Gradskog vijeća.
Prijedlog odluke izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća Tuzla i  Kodeksa ponašanja vijećnika direktno je protivan Evropskoj konvenciji  o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ustavu Bosne i  Hercegovine, Zakonu o zabrani diskriminacije BiH i Zakonu o kleveti  Federacije BiH. Navedenim odlukama SDP sa parlamentarnom većinom  namjerava uvesti apsolutni verbalni delikt u radu Vijeća, pa i  vijećnika van sjednica Vijeća, na način da se namjeravaju uvesti i  kazne od više hiljada maraka ukoliko vijećnik bilo gdje izjavi bilo  šta što ne odgovara gradonačelniku, funkcionerima Gradske uprave,  SDP-u ili bilo kome od njihovih saradnika.
Ustavom BiH u članu II propisano je da Evropska konvencija o zaštiti  ljudskih prava i osnovnih sloboda ima supremaciju nad svim zakonima u  državi, a u članu 10. stav 1. Evropske konvencije propisana je puna  sloboda izražavanja bez miješanja javne vlasti.

U stavu  2. Evropske konvencije postoji ograničenje i odgovornost slobode  izražavanja koje se može propisati samo zakonom, a to je već propisano  Zakonom o zaštiti od klevete, te je evidentno da su predložene odluke  parlamentarne većine protivne Ustavu BiH i Evropskoj konvenciji.
Takođe, SDP putem parlamentarne većine namjerava u svrhe političke  odmazde oduzeti stečena izborna prava opozicije, definisana i u  “Službenom glasniku BiH”, na način da se parlamentarnim političkim  strankama koje su njihovi suparnici oduzme stečeno pravo na učešće u  radu Kolegija vijeća, te da se oduzme pravo rasprave na sjednicama  Gradskog vijeća parlamentarnim političkim strankama, te druga stečena  izborna prava.

Takvim postupanjem SDP sa  parlamentarnom većinom namjerava djelovati protivno Zakonu o zabrani  diskriminacije BiH, kojim je u članu 2. propisana zabrana  diskriminacije i za političko djelovanje, a u članu 6. propisano je da  se zabrana diskriminacije primjenjuje na sve institucije vlasti na  svim nivoima vlasti u državi.
Iz svih navednih razloga, a u cilju zaštite digniteta Gradskog vijeća  Tuzla i sprečavanja povrede Ustava BiH, Evropske konvencije o zaštiti  ljudskih prava i osnovnih sloboda i Zakona o zabrani diskriminacije  BiH, neophodno je povući sa dnevnog reda sporne odluke parlamentarne  većine.

Tuzla, 19. 2. 2017.

KLUB VIJEĆNIKA SBB U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA
KLUB VIJEĆNIKA SDA U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA
KLUB VIJEĆNIKA HDZ U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA
KLUB VIJEĆNIKA BOSS U GRADSKOM VIJEĆU TUZLA

Na vrh