Tuzlanski kanton

Održane 22. redovna i 23. sjednica hitnog karaktera Skupštine Tuzlanskog kantona

U Tuzli je jučer (29.04.2024.) održana 23. sjednica hitnog karaktera Skupštine Tuzlanskog kantona.

Donesena je Deklaracija o osudi negiranja genocida u Srebrenici od strane Narodne skupštine Republike Srpske. Zatraženo je da se ponište zaključci Narodne skupštine Republike Srpske doneseni 18. aprila 2024. godine, a kojim je sramno i nedvojbeno negiran genocid. Od predstavnika međunarodne zajednice u Bosni Hercegovini zatraženo je da spriječe antidejtonsko i antiustavno djelovanje od strane predstavnika manjeg bh entiteta, a od domaćih pravosudnih organa da procesuiraju i sankcionišu sve pojedince koji su učestvovali u pripremi, kreiranju i poticanju usvajanja zaključaka kojima se negira genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici.

 

 

U Tuzli je jučer održana i 22. redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

Razmatrana je Informacija o sigurnosnoj situaciji u Tuzlanskom kantonu s posebnim osvrtom na realizaciju planiranih mjera i aktivnosti u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova s ciljem prevencije maloljetničke delikvencije i poboljšanja sigurnosti u školamam na području Tuzlanskog kantona. Konstatovano je da je značajan dio mjera već realizovan, a da je realizacija ostalih mjera u toku ili se provodi kontinuirano.

 

Skupština Tuzlanskog kantona donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu. Utvrđena je nadležnost organa koji donosi odluku o prestanku stanja prirodne ili druge nesreće, te je usklađen sa Zakonom o platama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona.

Skupština Tuzlanskog kantona jučer je donijela i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Time je ovaj zakon usklađen sa Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je stupio na snagu 17. avgusta 2023. godine, a kojim su utvrđeni osnovni principi zaštite civilnih žrtava rata, pojam i status civilne žrtve rata, vrste prava i uslovi pod kojima se ostvaruju, postupak ostvarivanja prava i način njihovog finansiranja.

Donesen je i Zakona o izmjeni Zakona osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Zakonom su obuhvaćena i djeca sa autizmom vezano za vršenje profesionalnog osposobljavanja do navršene 21.godine života.

Skupština Tuzlanskog kantona jučer je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Između ostalog, definisano je da se odredbe o nespojivosti sa dužnostima državnog službenika primjenjuju i na namještenike, propisano je formiranje Žalbenog vijeća za namještenike, te rad Odbora za žalbe do formiranja žalbenog vijeća. Širenje neistinitih informacija o organu državne službe kroz lične stavove i mišljenja iznesene putem društvenih mreža i drugih medija, a kojima se nanosi šteta organu državne službe, precizirano je kao teška povreda službene dužnosti.

Donesen je i Zakon o izmjenama dopunama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Utvrđeno je pravo na položajni dodatak savjetnicima premijera Kantona, kantonalnom pravobraniocu i zamjenicima kantonalnog pravobranioca kao i najviši iznos plata za uposlenike u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim javnim službama čiji je osnivač kanton ili se pretežno finansiraju iz budžeta Kantona ili kantonalnog vanbudžetskog fonda.

Jučer je donesena Odluka o pripajanju Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla te prihvaćeni izvještaji o izvršenju Budžeta odnosno korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine, Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2023. godine, Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Godišnji izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskogn kantona za 2023.

Skupština Tuzlanskog kantona jučer je primila k znanju Informaciju o statusu strateških projekata iz oblasti cestovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona i Informaciju o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini.

 

Doneseno je Autentično tumačenje članova 6. i 7. Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona, kao i Zaključak u vezi sa zahtjevom za davanje autentičnog tumačenja članova 1., 3. i 20. Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona.

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

 

 

Na vrh