Aktuelno

Održana Javna rasprava sa organizacijama civilnog društva o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu

Nastavljajući dugogodišnju praksu uključivanja što većeg broja građana i drugih subjekata u procese donošenja odluka, te u skladu Odlukom o načinu provođenja javne rasprave, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, organizovala je u ponedjeljak, 11.11.2011. dvije javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu u dijelu sredstava koja se odnose na korisnike iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i druga udruženja građana, a korisnici su Budžeta Grada Tuzle.

Na javnu raspravu su pozvani svi korisnici iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i druga udruženja građana, a do sada su bili korisnici sredstava iz Budžeta Grada Tuzle, kako bi svojim konstruktivnim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima, doprinijeli kvalitetnijoj izradi Prijedloga Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Prijedloga Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu. Veliki broj predstavnika organizacija civilnog društva se odazvao ovom pozivu, a mnogi od njih su iznijeli svoja mišljenja i dali prijedloge i sugestije na izradu Nacrta Budžeta Grada Tuzla, za 2020. godinu.

Nakon konstruktivne javne rasprave, konstatovano je da Grad Tuzla izdvaja značajna sredstva za sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i drugih, ali da izostaje podrška sa viših nivoa vlasti. Iz ovih razloga, konstatovano je da je poželjno da se budžetske pozicije koje se odnose na oblast kulture, sporta, mladih i socijalne zaštite, u skladu sa mogućnostima, povećaju, te da u narednom periodu treba raditi na formiranju dodatnih budžetskih stavki za navedene oblasti, s obrazloženjem da bi iste doprinijele razvoju zajednice, boljem životu građana i ostvarivanju boljih rezultata u radu organizacija civilnog društva.

Također je zaključeno je da je neophodno nastaviti kvalitetnu i produktivnu saradnju Gradske uprave i organizacija civilnog društva, sa akcentom na ostvarivanje zajedničkih ciljeva, a koji se odnose na dobrobit lokalne zajednice.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu iz oblasti kulture, sporta, mladih i socijalne zaštite i za ostala udruženja građana (http://grad.tuzla.ba/sluzba-za-budzet-i-finansije/) mogu se dostaviti do kraja novembra, i pisanim putem na adresu:

GRAD TUZLA
Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu
ZAVNOBIH-a broj 11
T U Z L A

ili

putem e-mail adrese: asja@tuzla.ba

Na vrh