Aktuelno

Održana 75. redovna sjednica Vlade TK – Zadovoljavajuće stanje sigurnosti u TK u prvom polugodištu ove godine

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2020. godine. Prema iznesenim pokazateljima stanja kriminaliteta u prvom polugodištu 2020.godine, može se konstatovati da je broj evidentiranih krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona u odnosu na isti period prošle godine smanjen za 6,51%. Procenat rasvijetljenosti krivičnih djela prethodno prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 45,57%, a procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela je 68,07%. Istovremeno, kada se radi o javnom redu i miru na području našeg kantona, tokom prvog polugodišta 2020. godine, može se konstatovati da su službenici policije evidentirali veći broj prekršaja narušavanja javnog reda i mira za 508 ili 58,5%, u odnosu na posmatrani period prošle godine. Na ovaj broj najviše utječe izraženo povećanje prekršaja odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika za 459 ili 433%. U ovom periodu evidentirano je ukupno 1.210 saobraćajnih nezgoda, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 139 nezgoda ili za 10,3%. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima ostao je na istom broju (17), dok je broj poginulih lica veći za 5 ili za 29,4%, u odnosu na isti period prethodne godine. Broj nezgoda sa povrijeđenim osobama je manji za 101 nezgodu ili 19%, broj osoba sa teškim tjelesnim ozljedama veći jeza 6 ili 10,3%, a broj osoba sa lakim tjelesnim ozljedama manji je za 121 ili za 16,4%. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom manji je za 38 nezgoda ili za 4,8%.

 

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku kojom se povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u entitet Republika Srpska omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finasiranja tih prava. U ovom smislu zdravstvena zaštita obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko – konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost sekundarnog i tercijarnog nivoa, a za finansiranje ovog prava u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona osigurano je 870.000 KM.

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2020. godinu i Finansijskog plana JU Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2021. i 2022. godinu. Ovim dokumentima u Plan za 2020.godinu je uvršten 1 milion KM koliko je Vlada Tuzlanskog kantona ranije odobrila Direkciji za intervencije na lokalnim putnim pravcima u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas prihvatila tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje odnosi se na plasman novih 3.060.000,00 KM kreditnih sredstava za tri privredna subjekta. Sa današnjim mišljenjem Vlada Tuzlanskog kantona je dala pozitivno mišljenje za ukupno 53 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 26.457.279,39 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još 692.720,61 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za zaključivanje Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo i Javne ustanove Univerzitet u Tuzli. Također data je saglasnost Univerzitetu za prijem do 15 asistenata/viših asistenata u radni odnos na određeno vrijeme do godinu dana, a po naprijed navedenom Programu.

Vlada je danas donesenom odlukom utvrdila osnov, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načinu organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu. Ovom Odlukom obezbjeđuje se blagovremeno zaključivanje ugovora i pružanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 10.000,00 KM Ministarstvu za boračka pitanja, na ime sufinansiranja troškova pravne odbrane pripadnicima Armije BiH pred pravosudnim organima BiH za navodno učinjene ratne zločine u proteklom odbrambeno oslobodilačkom ratu u BiH1992-1995.godine.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst aneksa ugovora o uslovima smještaja štićenika u Prihvatnom centru „Duje“ Doboj Istok. Ovim aneksom, zbog evidentnog poskupljenja prehrambenih artikala, električne energije, goriva, maziva, kao i činjenice da sve veći broj zaposlenika zbog male plaće napuštaju zaposlenje u Centru, a imajući u vidu činjenicu da cijene smještaja štićenika u Centar nisu mijenjane od 2014. godine, Vlada je dala saglasnost na povećanje cijena smještaja za 15%. Troškove smještaja, za osobe koje se institucionalno upute na smještaj u Centar, snosi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Vlada je danas dala i saglasnost na odobravanje 831,36 KM sredstava Dječijem „Selu mira“ Turija u iznosu od na ime refundacije plaćenog iznosa troškova carine za nabavku robe za potrebe Dječijeg „Sela mira“ Turija.

Zbog bolje iskorištenosti planiranih sredstava, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2020. godinu. Ovim izmjenama planirana, a neutrošena sredstva za naknadu za eutanazirane životinje, preusmjerena su u korist Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu.

Također, zbog smanjene iskazane potrebe za podrškom u određenim oblastima, ali istovremeno i povećenjem interesa za podrškama u drugim oblastima Vlada je donijela i Odluku o izmjenama Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, čime je izvršena preraspodjela ranije planiranih sredstava za ove namjene.

Radi osiguranja neophodnih sredstava za nabavku opreme u školskom objektu, kao i u Uredu Vlade TK, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, te shodno tome izmijenila i ranije donesenu odluku o odobravanju sredstava sa ove budžetske pozicije.

S ciljem podrške projektima održivog povratka, Vlada je danas dala saglasnost na odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o odobravanju 7.500,00 KM Opštini Lopare u entitetu Republika Srpska za mjesnu zajednicu Koraj, kao učešće Ministarstva za realizaciju projekta vodosnabdijevanja, odnosno dovođenja vode na relaciji Gajevi-Stanašnjik, te 10.000,00 KM za izgradnju mosta na rijeci Križevići u naselju Poligon u mjesnoj zajednici Gostilj u općini Srebrenica.

Uzimajući u obzir cijelu epidemiološku situaciju prouzrokovanu korona virusom, zbog čega je došlo do kašnjenja u realizaciji projekta izgradnje Centra civilne zaštite u Teočaku, Vlada je danas odobrila prolongiranje roka za pravdanje utroška sredstava koje je Općini Teočak za ovu namjenu odobrila Vlada Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2019. godini, kao i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu gradova i općina na području Tuzlanskog kantona za 2019.godinu.

Imajući u vidu da je Općinsko društvo „Preporod“ Živinice ipak izvršilo pravdanje namjenskog utroška sredstava koja su im dodijeljena u 2019. godini, a da im je zbog kašnjenja u pravdanju bilo onemogućeno korištenje sredstava za 2020. godinu, Vlada je danas izmijenila ranije donesenu odluku o odobravanju sredstava, te iznos sredstava namijenjen Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ povećala sa 18.343,66, na 19.631,66 KM, te u raspodjelu sredstava uvrstila i Općinsko društvo Živinice.

Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela Ministarstvo obrazovanja i nauke, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za2020. godinu.

Vlada je danas poništila ranije objavljeni i donijela odluku o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova upravnog odbora i obrazloženje Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći i Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Na vrh