Tuzla

Održana 3. sjednica Kolegija gradonačelnika

U utorak, 18.4.2023.godine Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, održao je 3. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici, ali i materijali koje donosi Gradonačelnik Grada Tuzle.

 

 

Na sjednici je razmatrana Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području grada Tuzle, koja je uređena radi unapređenja sistema parkiranja i naplate parkiranja na području grada Tuzle. Ovom odlukom je, između ostalog, predviđena je zaštita invalida kao učesnika u saobraćaju i korisnika javnih parkirališta, s obzirom da se često zloupotrebljava i nesavjesno zauzimaju parking mjesta, koja su označena kao parking mjesta za vozila lica sa invaliditetom, a od strane lica koja ne pripadaju ovoj kategoriji. Iz navedenih razloga bilo je neophodno ovo propisati kao povredu odredaba uslova korištenja javnog parkirališta, a u cilju stvaranja preduslova za poduzimanje radnji protiv ovakvih povreda uslova korištenja javnih parkirališta, odnosno blokiranja vozila koja nisu označena posebnim znakom kao vozila lica sa invaliditetom parkiranih na parking mjesta namijenjena isključivo za vozila lica sa invaliditetom.

 

 

Nadalje, kako su aktivnosti JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ d.o.o Tuzla u vezi sa nabavkom specijalnog vozila „Pauk“ u finalnoj fazi, ukazala se i potreba usklađivanja visine naknade za premještanje i čuvanje vozila upotrebom specijalnog vozila, odnosno sa trenutnim tržišnim uslovima, odnosno aktuelnim vrijednostima troškova obavljanja ove usluge, s obzirom da je postojeća visina naknade propisana 2009. godine,  Na ovakav način će se unaprijediti sistem parkiranja i naplate parkiranja na području grada Tuzle, te u krajnjem i poslovanje JKP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“ d.o.o Tuzla.

 

 

Prijedlog Pravilnika o komunikacijama uprave Grada Tuzle, bio je također na dnevnom redu Kolegija, S obzirom da je prethodni Pravilnik donesen 2016. godine, ukazala se potreba za donošenje novog. Polazeći od toga da je komunikacija skup aktivnosti za prenos i primanje informacija, cilj koji se želi postići ovim Pravilnikom je bolji protok informacija kojim će se unaprijediti efikasnost rada gradske uprave kao cjeline i svih uposlenika na njihovim radnim mjestima. Pravilnikom o komunikacijama uprave Grada Tuzle utvrđuju se načela i pravila interne i eksterne komunikacije i razmjene službenih informacija između službi za upravu, stručnih i drugih službi Grada Tuzle, te Upravne organizacije Zavod za urbanizam kojima se obezbjeđuje uspješna komunikacija unutar gradske uprave, kao i uspješna komunikacija gradske uprave sa javnošću. Također, pri označavanju zanimanja, funkcija i zvanja propisano je da će se upotrebljavati odgovarajući, rodno prilagođen gramatički oblik. Nakon razmatranja, na Kolegiju, Pravilnik je jednoglasno usvojen.

 

 

Na sjednici Kolegija razmatrana je problematika u vezi sa privremenim zauzimanjem javnih površina u svrhu postavljanja bašti uz ugostiteljske objekte na području grada Tuzle. Odlukom o komunalnom redu propisano je da se privremeno zauzimanje javnih površina može odobriti na period od najviše jedne godine, s tim da se zauzimanje radi postavljanja otvorenih bašti odobrava za period od 1. aprila do 31. oktobra tekuće godine, a zatvorenih bašti za period 01. 11. tekuće godine do 31. 03. naredne godine. Radi precizinijeg normiranja oblasti privremenog zauzimanja javnih površina u svrhu postavljanja otvorenih i zatvorenih bašti, a osobito u užoj gradskoj jezgri grada Tuzle, stvaranja adekvatnog pravnog osnova nadležnim inspekcijskim organima za vršenje inspekcijskog nadzora i sankcionisanje lica koje svojim ponašanjem narušavaju komunalni red, ukazala se potreba za dodatnim uređivanjem ove oblasti.  Kranji cilj je stvaranje adekvatnog ambijenta i kvalitete života građanima i posjetiocima grada Tuzle kroz kvalitetnu uspostavu i kontrolu komunalnog reda. Nakon razmatranja i kratke rasprave, donesen je zaključak da se pripremi dopuna Odluka o komunalnom redu, koja će se uputiti na razmatranje i usvajanje Gradskog vijeća, kako bi se dodatno uredila ova oblast, te napravili preduslovi za postupanje Službe za inspekcijske poslove.

 

 

Također, razmatrana je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nabavci i korištenju sredstava za rad organa Općine Tuzla, koja će biti upućena na usvajanje Gradskom vijeću. Odlukom se omogućava dodjelu u zakup dio slobodnog prostora Grada Tuzle (hodnik, sala, šalter, kancelarija, i sl) drugim pravnim licima, u cilju  poboljšanja  usluga  Grada Tuzle. Na ovaj način građanima bi se omogućila dostupnost i blizina korištenja usluga kao i nabavka određenih potrepština odnosno zadovoljavanje ličnih potreba korisnika usluga Grada Tuzle. Građani bi mogli na jednom mjestu platiti  takse, račune za komunalne usluge bez naknade,  podići novac bez da odlaze u najbližu poštu ili banku.

 

 

Grad Tuzla

Na vrh