Aktuelno

Održana 29. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle

U zgradi Gradske uprave, danas je održana 29. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle, tokom koje je razmatrano osam tačaka dnevnog reda.

“Imali smo raspravu o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Ovaj prvi se tiče bespravnih objekata, a drugi mladih ljudi koji prvi puta kupuju nekretninu. Kolegij je prihvatio Izvještaj o radu i poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Tuzla, za period od 1.1. do 31.12.2017. godine i proslijedio ga Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Zatim smo razmatrali prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana prostorne cjeline Topolica u Tuzli. Radi se o lokaciji na lijevoj obali Jale, prema bolnici u Slavinovićima.

Razmatrali smo prijedloge imovinsko-pravnih akata: Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dječijeg igrališta u naselju Mihatovići, Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u naselju Moluhe, Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova-“Regulacija rijeke Jale III faza” i Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva. Također, razmatrana je Informacija o realizaciji projekata iz oblasti poduzetništva. Jedna opšta konstatacija je da imamo u Tuzlanskom kantonu stopu zaposlenosti 50,80%, da imamo u gradu Tuzla stopu zaposlenosti 64%, da je sa decembrom 2017. godine, 31.610 zaposlenih u Tuzli, a 17.844 nezaposlenih. Prvo je uspjeh što su sačuvana postojeća radna mjesta, a zapažamo rast broja zaposlenih, kao i manji broj nezaposlenih, nego u ranijem periodu, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Svi navedeni materijali će biti upućeni Gradskom vijeću Grada Tuzla na razmatranje i usvajanje.

Na vrh