Politika

Održana 27. redovna sjednica Vlade TK – Zadovoljavajući rezultati deminiranja u '19. godini

Vlada je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini. Prema ovom dokumentu, u toku 2019. godine, uz primjenu svih metoda deminiranja (čišćenje, tehničko izviđanje i vraćanje površine kroz sistematsko i ciljano izviđanje minsko sumnjive površine), deminirana je površina od 3.613.792,11 m2. Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju infrastrukturnih objekata i poljoprivrednih površina.

Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 78 miliona m2 ili 2,8 % od ukupne površine kantona. Ostvareni rezultati na deminiranju u toku ove godine na području TK se mogu ocijeniti kao zadovoljavajući. Naime, primjenom nove metode deminiranja stvorena je mogućnost znatnog ubrzavanja procesa deminiranja i „oslobađanja“ velikih površina od mina i NUS-a a u toku ‘19. godine na području TK nije zabilježena nijedna minska nesreća i minski incident. Podatak da je tokom godine uništena količina minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava u iznosu od blizu 6.000 komada, te sveprisutna pojava svakodnevnog prijavljivanja istih, ukazuje da još uvijek ima veliki broj ovih sredstava. Zahvaljujući djelovanju tima civilne zaštite Tuzla „A” ova sredstva su na vrijeme i bezbjedno preuzeta, prevezena i uništena.

Vlada je također prihvatila Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Profesionalne agencije za deminiranje će, kako je planirano, metodom „čišćenja“ deminirati 120.260,25 m2 a metodom „tehničko izviđanje“ 2.200.928,48 m2 ili ukupno 2.321.188,73 m2. Također planirano je da se pregleda i tretira površina terena od 42.624,19 m2 na zaostalu kasetnu municiju na području Gradačca, Kladnja, Kalesije i Sapne. Tokom deminerske sezone 2020. godine biće nastavljen konzervirani zadatak MSP Gojčin-Vis na području općine Kalesija, a planirano je da počne čišćenje i minsko sumnjivih površina na području Doboj Istoka, Gračanice, Kladnja i Lukavca. Zbog navedenih veličina (kreiranih od strane BH MAC-a) Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu više ima karakter Liste prioriteta za deminiranje. Ovaj dokument je okvirni plan u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski/gradski planovi i prioriteti deminiranja koji omogućavaju da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi. Preostali projekti bit će stavljeni, posredstvom BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH, na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva (dijelom i uz sufinansiranje lokalnih organa vlasti).

Provjera vjerodostojnosti diploma u kantonalnim organima

Današnjim zaključkom Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, koji vodi službenu evidenciju i raspolaže personalnim dosjeima svih uposlenih u kantonalnim organima uprave, je zadužen da u roku od 20 dana kompletira potrebnu dokumentaciju i sačini odgovarajuće spiskove, te putem nadležnih visoko obrazovnih ustanova kao izdavaoca pedmetnih dokumenata, izvrši provjeru vjerodostojnosti diploma svih izabranih dužnosnika i državnih službenika u kantonalnim organima, službama i institucijama za koje vode službenu evidenciju. Resorno nadležna ministarstva, kao i rukovodioci drugih kantonalnih organa i institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova iz nadležnosti Tuzlanskog kantona, čija se personalna evidencija zaposlenih ne vodi u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, su zaduženi da u istom roku i na istovjetan način izvrše provjeru vjerodostojnosti diploma uposlenika u tim organima i institucijama, odnosno javnim preduzećima i javnim ustanovama.
Nakon izvršene revizije validnosti diploma, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, kao i svi rukovodioci kantonalnih organa i institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova će, putem resorno nadležnih ministarstava, o tome informisati Vladu Tuzlanskog kantona.
Današnjim zaključkom je zatraženo od rukovodilaca svih kantonalnih organa i institucija da do donošenja odgovarajućih propisa kojim će se urediti to pitanje, nakon provedenog postupka javnog oglasa, odnosno javnog konkursa za prijem novih uposlenika, a prije izdavanja odgovarajućeg rješenja o postavljenju i prijemu u radni odnos određenog kandidata izvrše odgovarajuću provjeru vjerodostojnosti njegove diplome, odnosno drugog priloženog dokumenta kojim se dokazuje stečena stručna sprema, na način kako je to utvrđeno današnjim Zaključkom.

Ostale odluke
Vlada je danas dala saglasnosti na Plan novčanih tokova za period 01.01. do 31.03.2020. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Plan novčanih tokova za prvi kvartal ove godine iz budžetskih sredstava iznosi 89.773.064 KM, dok Plan iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima iznosi 10 miliona KM.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj Tima za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona o realiziranim aktivnostima po Akcionom planu za provođenje Programa za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2016 – 2019. Također, Vlada je Zaključkom zadužila Tim za prevenciju kroupcije Vlade Tuzlanskog kantona da, po usvajanju državne Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024., pripremi i Vladi Tuzlanskog kantona predloži Strategiju za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2020. -2024. Istovremeno svi kantonalni organi uprave i druge kantonalne institucije su zadužene da Timu za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona dostavljaju mjesečne izvještaje o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije i Plana integriteta institucije usvojenih u skladu sa Programom za borbu protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona 2016.-2019, kao i da postupaju po aktima Tima za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa realizacijom aktivnosti na izradi Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2020. – 2024.
Vlada je danas dala saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Osim uvrštavanja mogućnosti da za dobivanje ovih finansijskih sredstava apliciraju i obrti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, predviđeno je i da pravo učešća i aplikacije za ova kreditna sredstva nemaju oni pravni subjekti koji do objave Javnog poziva ne opravdaju utrošak ranije dodijeljenih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Izuzetak su oni podnosioci prijava kojima su budžetska sredstva dodijeljena u 2019. godini, iz razloga što, imajući u vidu da su finansijska sredstva za budžetsku 2019. godinu dodijeljena u četvrtom kvartalu, kod većine korisnika sredstava programi još uvijek nisu ni realizovani, pa do dana objave javnog poziva sredstva nisu mogli ni opravdat dobivena sredstva.
Vlada je danas donijela Odluku po prigovoru na Odluku o godišnjoj ocjeni rada direktora Uprave policije. Ovom odlukom prihvaćeno je izjašnjenje Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona po prigovoru, te se prigovor direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o godišnjoj ocjeni rada direktora Uprave policije, odbija kao neosnovan.
Vlada Tuzlanskog kantona u cilju unaprjeđenja funkcionisanja Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla te usaglašavanja sa pozitivnim pravnim propisima iz oblasti radnog zakonodavstva dala prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla i prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Narodno pozorište.
Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini.
Vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu planiranih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za troškove manifestacija. Iz sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene sufinansiraće se programi manifestacija koji afirmišu razvoj Tuzlanskog kantona (društveni, ekonomski, privredni, kulturni, sportski, održivi i dr. razvoj, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje ili su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je dala saglasnost Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to bibliotekara, rukovodioca odjeljenja za računovodstveno- finansijske poslove i portira – vozača- kurira. Također je data saglasnost Javnoj ustanovi Narodno pozorište Tuzla za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto sekretar, majstor svjetla i sufler.
Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora (JRT) Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas prihvatila da bude pokrovitelj bez finansijske potpore, projekta dodjele nagrade „Nino Ćatić“, koja će se održati tokom mjeseca jula 2020. godine u Srebrenici u organizaciji Udruženja „Biti novinar“.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Također Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona i uputila ga Skupštini Kantona na razmatranje i donošenje.

Na vrh