Aktuelno

Održana 25. sjednica Kolegija gradonačelnika

U Gradskoj upravi Tuzla, u četvrtak 14.12.2017. godine, održana je 25. sjednica Kolegija gradonačelnika, na kojoj su, između ostalog, razmatrani prijedlog Budžeta Grada Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine i Odluka o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine. Utvrđen je prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2018. godinu u iznosu  od 55.643.083,00 KM. Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je krajem oktobra Nacrt Budžeta, nakon čega je provedena  javna rasprava.

“Što se tiče samoga Bužeta, oko 40% se odnosi na  komunalne, infrastrukturne objekte, oko 30% na oblast ekonomskog razvoja, poduzetništvo i društvenih djelatnosti. Značajan dio sredstava planiran je za socijalna davanja, uključujući nastavak gradnje socijalnih stanova i podršku boračkoj populaciji, što upućuje na to da se radi o razvojnom Budžetu. Mi iz godine u godinu radimo na racionalizaciji ove administracije. Smanjili smo broj uposlenika u zadnjih deset godina za 109, tako da se procenat učešća naknade za rad u administraciji, odnosno plata, u odnosu na cijeli budžet, permanetno smanjuje i ove godine je on ispod 20%, dakle negdje oko 19%. Budžet je razvojni, jer najviše ide u komunalnu gradnju, poduzetništvo i društvene, ali i socijalne mjere. Dakle, nastojimo voditi razvojnu, ali i socijalnu politiku, ne zanemariti socijalnu politiku. To je njegova osnovna karakteristika i neprekidna racionalizacija. Dakle, ko god ode u penziju, a da ne mora da se popuni to radno mjesto, mi to radno mjesto ukidamo u sistematizaciji i poboljšavamo kvalifikacionu i starosnu strukturu, permanetno. Vodimo računa o nacionalnoj strukturi, jer je to naša zakonska obaveza. Recimo Hrvata je po popisu stanovništva bilo 14%, a znamo da je 1991. godine bilo 15,5%, a 2013. godine 14%, a ima oko 14% osoba koje se izjašnjavaju kao Hrvati koje su uposlene u ovoj administraciji. Po popisu stanovništa iz 2013., Srba je bilo oko 4,5%, a kod nas je zaposleno oko 7% osoba koji se izjašnjavaju kao Srbi. Rekorderi smo po broju zaposlenih koji se izjašnjavaju kao Bosanci i Hercegovci, to je velika prednost ove administracije.

Pored toga, zapazit ćete da je povećan iznos sredstava za širenje mreže toplifikacije. Mi smo riješili sve ekološke probleme, osim zraka. Idemo sa pojačanim ulaganjima u toplifikaciju, radi čistoga zraka. Ponavljam, Termoelektrana spali tri miliona tona uglja, a domaćinstva 250 hiljada tona, dakle dok Termoelektrana ne stavi uređaje za odsumporavanje mi ćemo imati problem sa zrakom. Zahtjev moj, u ime građana Tuzle, je da se stavi uređaj za odsumporavanje što prije. Imamo oko 50% domaćinstava koja su na centralnom grijanju. Prema popisu iz 2013., u Tuzli ima 42.000 domaćinstava, a imamo oko 24.000 korisnika na mreži centralnog grijanja. Imali smo oko 70 kilometara vrelovodne mreže 2001. godine, sada imamo oko 170 kilometara. Neprekidno radimo na širenju mreže i nadam se da će se ovim parama, predviđenim u budžetu, povećati broj domaćinstava koja imaju centralno grijanje, dakle ne lože nikakve ugljeve. Za pretpostaviti je da sve toplificiramo da bi i dalje imali problem zagađenja, jer tri miliona uglja koja se  spale u Termoelektrani imaju više sumpora, nego 250 hiljada koja se spale u domaćinstvima. Ja se nadam da ćemo, iduće godine u ovo doba, možda kazati da građani lože mnogo, mnogo manje uglja nego ove godine. To je naš problem i to se vidi iz našeg budžeta, da velike pare idu u toplifikaciju. Generalno, ta stavka u budžetu se  zove “energetska efikasnost”, ali evo da znate, tačno kod tih komunalnih objekata, gdje je naš prioritet”, izjavio je gradonačalenik Tuzle Jasmin Imamović.

Tokom sjednice kolegija razmatrani su i prijedlozi odluka o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2018. godini, te imovinsko-pravna akta, među kojima je važno pomenuti prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po raspisanom javnom oglasu za porodaju zemljišta za gradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta O9 na Slatini, gdje je na licitaciji postignuta cijena od 1.195.000 KM.

“Radi se o Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanje saglasnosti za zaključenje ugovora, od strane Gradskog vijeća Tuzla, a raspisali smo licitaciju, u skladu sa novim pravilima, određenim Zakonom o stvarnim pravima, za jednu, kao neboder, stambeno-poslovnu zgradu na Slatini. Procijenjena vrijednost je bila nešto oko 700 hiljada konvertibilnih maraka, a najpovoljniju cijenu je dala grupa pobjednika, negdje oko 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Sada Gradsko vijeće treba donijeti odluku u vezi sa tim. Onda smo imali tri tačke vezane za našu privredu i naš posao, o boračkoj populaciji. Na osnovu zaključka Kolegija Gradskog vijeća, sa novembarske vanredne sjednice i na osnovu zaključka Skupštine TK, sa sjednici Skupštine TK od 30.11.2017., razmatrana je i Informacija o problemima vezanim za SPO 15. maj. Mi smo sačinili informaciju za Gradsko vijeće, a nakon sjednice mi ćemo je proslijediti Skupštini TK. Ovdje isto imamo Informaciju o realizaciji Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za BiH za period 2016.-2018. koji smo potpisali sa Ministarstvom civilnih poslova, sa ciljem da pomognemo da se riješi kriza u državnim institucijama kulture, bez kojih nema BiH, a radi se o sedam institucija: Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica. Tuzla je treći grad po veličini u BiH, drugi grad u FBiH, najstariji grad ubjedljivo u BiH i meni je drago da su vijećnici prihvatili da ćemo mi, u tri godine brinuti, u granicama naših finansijskih mogućnosti, o državnim institucijama. Dok se državno ministarstvo ne oporavi, dok ne poveća budžetsku stavku, dok te institucije ne riješe svoj status, a mi smo prihvatili obavezu na tri godine i prošle godine smo izvršili obavezu i evo sada i za ovu godinu. Sredstva su planirana i u Budžetu za 2018. godinu. To je 70.000,00 konvertibilnih maraka, a prema Instrukcijama Ministarstva za civilne poslove BiH, uplatili smo ih na račun Zemaljskog muzeja BiH.

Tokom sjednice kolegija razmatran je i prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnika branilačke populacije s područja grada Tuzla, a zatim Izvještaj o radu Komisije za odobravanje jednokratne novčane pomoći pripadnicima branilačke populacije u 2017. godini i Informacija o aktuelnim pitanjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije, s prijedlogom mjera.

Na vrh