Tuzla

Održana 1. redovna sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

U petak, 10.3.2023., u prostorijama Grada Tuzle, održana je 1. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle, koja je ujedno i prva redovna sjednica na čelu sa gradonačelnikom Grada Tuzle  dr.sc. Zijadom Lugavićem, između ostalog, razmatran je Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj  građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine, odnosno predložena je prosječna konačna građevinska cijena 1 m² korisne stambene površine izgrađene na području grada Tuzla u 2022. godini, u iznosu od 1.439,00 KM. U skladu sa Zakonom, prosječna konačna građeviunska cijena 1 m² korisne stambene površine će služiti kao osnovica za utvrđivanje naknade za pogodnosti prilikom korištenja gradskog građevinskog zemljišta (renta). Prijedlog Odluke sačinila je Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a na osnovu ulaznih podataka prikupljenih na tržištu.

Također, razmatran je i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa o davanju u zakup devet poslovnih prostorija koje su na raspolaganju Grada Tuzle, na prijedlog Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, te su utvrđeni prijedlozi odluka o dodjeli u zakup tri poslovne prostorije, odnosno za zaključenje ugovora o korištenju prostora u vlasništvu Grada Tuzle.

Nakon prezentiranja rezultata rada Gradskog pravobranilaštva Grada Tuzle, za 2022. godinu, na sjednici Kolegija, uvidom u ostvarene rezultate rada i uspjeha Pravobranilaštva posebno u parničnim i izvršnim postupcima, zaključeno je da je Gradsko pravobranilaštvo Grada Tuzle u 2022. godini postiglo zadovoljavajuće rezultate rada, te će Izvještaj o radu biti upućen  Gradskom vijeću Grada Tuzla na razmatranje i usvajanje.

Također, na sjednici je razmatran Izvještaj Radne grupe za monitoring Plana upravljanja otpadom (PUO) za grad Tuzlu 2017-2022, koju su činili predstavnici Grada Tuzle, JKP Komunalac d.o.o. Tuzla i Centra za ekologiju i energiju. Plan upravljanja otpadom za grad Tuzlu 2017-2022 je dokument kojim se definiraju uslovi neophodni za planiranje upravljanja otpadom na području grada za period od pet godina. U ovom preiodu, došlo je i do povećanja broja korisnika usluga odvoza otpada. U Izvještaju su naznačene sve aktivnosti koje su realizovane, smanjen je rizik po okoliš i zdravlje ljudi i uspostavljene su prioritetne infrastrukture za integralno upravljanje otpadom, smanjena je količina otpada uz efikasno korištenje resursa,  a između ostalog, radilo se na uklanjanju divljih deponija na području grada Tuzle te se vršilo saniranje područja na kojem su se nalazile.

U ovom periodu je očišćeno preko 50 divljih deponija, s tim da se na nekim lokacijama kontinuirano ponavlja formiranje istih, iako je obezbijeđen redovan odvoz otpada u tim naseljima. U odnosu na prethodne godine, kada se samo u proljeće i jesen od građana preuzimao  kabasti otpad, sada  se u gradskom dijelu, na lokacijama u blizini kolektivnih stambenih objekata, svakog zadnjeg vikenda u mjesecu postavljaju veliki kontejneri da bi građani mogli odložiti ovaj otpad. Za individualne objekte u prigradskim mjesnim zajednicama se 4 puta godišnje odvozi kabasti otpad i to svake prve sedmice u januaru, aprilu, julu i oktobru. Nakon uspostavljanja novog sistema upravljanja kabastim otpadom na području cijelog grada, u 2022. godini ukupno je prikupljeno 820 tona kabastog otpada. Također, na 21 lokaciji u gradu, prikuplja se elektronski i elektonički otpad, što Grad Tuzla radi unazad dvije godine, i prvi u BiH je započeo sa ovim aktivnostima.

Na današnjoj sjednici razmatrani su i drugi prijedlozi odluka i informacije koje će biti upućene Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Na vrh