Business

Održan Dan otvorenih vrata povodom Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

Grad Tuzla je, putem Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, dana 29.04.2019.godine, objavio Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija. Tim povodom, u petak 3.5.2019. godine, u Gradskoj upravi je održan informativni sastanak „Dan otvorenih vrata“ namijenjen potencijalnim aplikantima, predstavnicima neprofitnih organizacija. Tokom sastanka, veliki broj zainteresovanih je imao priliku detaljnije se upoznati sa Javnim pozivom, načinom prijavljivanja, načinom popunjavanja projektne dokumentacije, kriterijima i ostalim pitanjima značajnim za pravilno apliciranje i učešće na ovom Javnom pozivu, te od predstavnika Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti dobiti konkretne odgovore na pitanja u vezi sa apliciranjem i realizacijom projekata.

Putem Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija, iz Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu izdvojiće se ukupno 438.000 KM, po slijedećim budžetskim pozicijama:

– „Grantovi neprofitnim organizacijama-udruženja, organizacije i fondacije“ – 90.000,00 KM
–  „Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome“ – 40.000,00
– „Grant za ostale nacionalne manjine“ – 12.000,00
– „Grantovi neprofitnim organizacijama-sport“ – 120.000,00 KM
– „Grant za projekte za mlade“ – 23.000,00 KM
– „Tekući grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva” – 30.000,00 KM
– „Kapitalni grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje“ – 50.000,00 KM
– „Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje“ – 50.000,00 KM
– „ Grant organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje“ – 23.000,00 KM

Projekti koji se mogu prijaviti za odobravanje sredstava moraju biti u skladu sa razvojnim ciljevima i startegijama Grada Tuzle, tj. moraju se odnositi na jednu od prioritetnih oblasti navedenih u Javnom pozivu, a to su: socijalna zaštita, ljudska prava, ravnopravnost spolova, ekologija, kultura i kulturno historijsko i prirodno naslijeđe, sport, mladi, poduzetništvo, poljoprivreda. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju aplikacija je 20.5.2019. godine. Više o Javnom pozivu nalazi se na službenoj web stranici Grada Tuzle: http://grad.tuzla.ba/javni-pozivi-i-konkursi/

Na vrh