Tuzla

Objavljena Preliminarna rang lista korisnika subvencije kamate na kredite za rješavanje stambenog pitanja mladih

Grad Tuzla je, putem Službe za Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica, 17.3.2023. godine objavio Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih u ukupnom iznosu kamate prema planu otplate, počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos subvencije ne može preći iznos od 3.000,00 KM. Nakon zatvaranja Javnog oglasa, Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sačinila je Preliminarnu rang listu korisnika subvencije kamate na kredite za rješavanje  stambenog pitanja mladih, koja je objavljena na web stranici Grada Tuzle  i na oglasnoj tabli Službe za boračko-invalidsku zaštitu,stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzle. Preliminarna lista se može pogledati na linku:  Preliminarna-Rang-lista-subvencije-kamata-2023-GODINE.pdf (tuzla.ba)

Na vrh