Business

Objavljen Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Tuzli

Grad Tuzla, u partnerstvu sa Fondacijom IMPAKT Sarajevo i Ministrarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, dana 21.10.2022. godine, na službenoj web stranici Grada Tuzle, www.grad.tuzla.ba, objavio je Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Tuzli, koji se realizuje u okviru Programa podrške poduzetništvu mladih.
Također, Javni poziv objavljen je i na službenoj web stranici Fondacije IMPAKT Sarajevo, www.impakt.ba.

Ovaj Javni poziv namijenjen je mladim osobama od 18 do 35 godina starosti sa mjestom boravka/prebivališta na području grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju koju žele da pokrenu i uspostave formalni biznis, registracijom samostalne djelatnosti u osnovnom zanimanju, ili samostalne djelatnosti u dodatnom zanimanju ili privrednog društva, sa minimalno jednom zaposlenom osobom. Također, Javni poziv namijenjen je i mladim osobama od 18 do 35 godina starosti, vlasnicima postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Tuzle, koji je registrovan u period do godinu dana od objave ovog Javnog poziva, koji su zantiresovani za razvoj poduzetničkih vještina i imaju poslovnu ideju o proširenju poslovanja.

Dakle, ciljne grupe prema kojima je usmjeren ovaj Javni poziv i koje će moći aplicirati na ovaj Javni poziv su:
– Nezaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina starosti koje aktivno traže zaposlenje, sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području grada Tuzle.
– Zaposlene mlade osobe od 18 do 35 godina starosti, sa prijavljenim mjestom boravka/prebivališta na području grada Tuzle, koji bi željeli da pokrenu vlastiti biznis.
– Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti koji su vlasnici postojećih biznisa sa sjedištem na području grada Tuzle (koji je registrovan u periodu do godinu dana od dana objave ovog Javnog poziva), a koji žele da realizuju poslovnu ideju za razvoj i unapređenje poslovanja.

 

U okviru IMPAKT inkubatora poslovnih ideja učesnicima će se pružiti:

1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana, raspoređena u periodu od maksimalno 2 mjeseca, fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000,00 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Tuzle, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.
4. Stručnu i mentorsku podršku za realizovane poslovne poduhvate i uspostavljene biznise, u skladu sa procijenjenim potrebama.

 

Prijave na ovaj Javni poziv mogu se izvršiti do 14.11.2022. godine, a podnose se:
– lično ili preporučenom poštom – putem prijavnog formulara, na adresu: Grad Tuzla, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Ulica ZAVNOBiH-a br.11, ili predajom u pisarnicu Grada Tuzle. Prijava se predaje u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ , ili
– putem popunjavanja online prijavnog formulara. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski na zvaničnoj web stranici https://www.tuzla.ba ili lično u šalter sali Grada Tuzle, ili
– e-mailom – dostavljanjem skeniranog formulara, koji je moguće preuzeti u skladu sa uputstvima iz prethodne tačke, putem e-mail-a: dijanad@tuzla.ba, ili
– online prijavom – putem linka: https://forms.gle/9vSsjgTsPN12kgtY9, uz napomenu da je obavezno priložiti rješenje o registraciji za već postojeće biznise u polju predviđenom (2.2) za navedeno.

 

Detaljnije informacije navedene su u tekstu Javnog poziva, koji se sa prijavnim formularom, može preuzeti putem linkova:

Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja
Prijavni formular za Javni poziv za ucešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja

 

 

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/307-387 i 307-380, kao i u Fondaciji IMPAKT Sarajevo, putem telefona: 033/207-812.

Na vrh