Aktuelno

Objavljen Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14), člana 24. stav (3) Odluke o uvjetima i načinu pribavljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 5/19. i 6/19.), člana 2.stav (2) Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja – licitacije za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu izmjene regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine ” u Tuzli, (“Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 2/20) i člana 6. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/14, 3/15., 7/15 i 12/15), Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla raspisuje

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja – licitacije za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu Izmjene regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine ” u Tuzli

 

  1. PODATAK O NEKRETNINI
  • č.broj 2164/21, zv.“Stupine“,Oranica/Njiva 2. klase, površine 3779 m2, upisana u posjedovni list broj 1404 KO Tuzla III i u zk. uložak broj: 3279 KO Tuzla III, u posjedu i vlasništvu Grada Tuzla sa dijelom od 1/1,
  • č.broj 2576/16, zv.“Jala“, Pašnjak 2. klase, površine 532 m2, upisana u posjedovni list broj 290 KO Tuzla III i u zk. uložak broj: 2187 KO Tuzla III, u posjedu i vlasništvu Grada Tuzla sa dijelom od 1/1,

a koje nekretnine čine građevinsku parcelu u svrhu izgradnje kolektivnog stambeno – poslovnog objekta „F“, sa pripadajućim vanjskim uređenjem, u obuhvatu Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline „Stupine“ u Tuzli, prema urbanističko tehničkim uslovima za izgradnju, utvrđenim Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, broj: 06/12-23-11564/2019 – TR od 10.01.2020. godine.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti na sljedećem linku:

Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja – licitacije za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu Izmjene regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine ” u Tuzli

Na vrh