Aktuelno

Obavještenje Službe civilne zaštite Grada Tuzle

Objavljuje se sljedeće saopćenje za javnost povodom daljnjeg rada certificiranih upravitelja stambenih zgrada i postupanja etažnih vlasnika na području grada Tuzle:

Certificirani upravitelji od 01.01.2019.godine nastaviti će sa svojim radom u stambenim zgradama gdje imaju zaključen ugovor o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada.

Obzirom na činjenicu da su pet pravnih lica: „Bam Investtrade“ d.o.o., „Bosna lift“ d.o.o., „Cestotehnik“ d.o.o., „Tehkomerc“ d.o.o. i „Uni Bristol“ d.o.o. dobila valjan certifikat-odobrenje za rad za period 01.01.2019. do 31.12.2021. godine i da u posjedovanju certifikata nemaju prekid kontinuiteta, predmetni ugovori ostaju na snazi u zgradama gdje su etažni vlasnici saglasni da i u predstojećem periodu isti upravitelj nastavi sa poslovima upravljanja i održavanja.

Ukoliko je riječ o ugovoru koji je zaključen u periodu prije stupanja na snagu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade („Službene novine TK“ broj 14/15) i čije usklađivanje nije izvršeno naknadnim zaključenjem aneksa, potrebno je da se izvrši usklađivanje sa važećim zakonskim normama na način da se zaključi novi ugovor ili aneks ugovora između upravitelja i prestavnika etažnih vlasnika koji ugovor zaključuje u ime i za račun etažnih vlasnika i uz njihovu saglasnost. Usklađivanje ugovora potrebno je izvršiti najkasnije do 31.03.2019.godine. Nove ugovore ili anekse ugovora Službi civilne zaštite Grada Tuzle dostavljaju upravitelji najkasnije do prethodno navedenog datuma.

Ukoliko etažni vlasnici nisu saglasni da isti upravitelj i u predstojećem periodu nastavi sa poslovima upravljanja i održavanja, promjena upravitelja vrši se u skladu odredbama Uputstva o načinu promjene upravitelja („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 1/16 i 7/18) i na propisanim obrascima.

 

Služba civilne zaštite Grada Tuzle

 

Na vrh