Tuzlanski kanton

Nove naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da 31.5.2020. godine prestaje stanje nesrece uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na podrucju Federacije BiH od 29.05.2020. godine, clana 6. Pravilnika o organiziranju i nacinu rada Kriznog staba Federalnog ministarstva zdravstva (,,Sluzbene novine Federacije BiH”, broj: 10/12), tacke V Odluke 13/1- 33-002027-5/20 od 23.02.2021. godine Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Krizni stab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi

 

NAREDBU

 

1. Nareduje se obvezno nosenje zastitnih maski preko usta i nosa za zastitu respiratomog sustava u zatvorenom prostoru i uz postivanje razmaka od minimalno 2 metra u svim zdravstvenim ustanovama bez obzira na oblik vlasnis tva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju i smjestaju osobe sa poteskocama u razvoju i osobe sa dusevnim smetanjama, kazneno-poravnim ustanovama i drugim ustanovama socijalne skrbi, kao i sredstvima javnog prijevoza.

lzuzetno , zastitne maske nisu obvezni nositi: korisnici ustanova navedenih u tacki 1. ovog poglavlja koji imaju probleme s disanjem zbog hronicnih bolesti ili koji ne mogu skinuti masku bez pomoci druge osobe.

 

2. Sva okupljanja odvijaju se u prostoru koji omogucuje obavezni fizicki razmak od najmanje 2 metra izmedu osoba i postivanje higijensko-epidemioloskih mjera koje su donijeli zavodi zajavno zdravstvo u Federaciji BiH. Za provedbu epidemioloskih mjera i organizaciju skupa odgovorni su organizatori okupljanja.

 

Na skupovima koji se odrzavaju u zatvorenom prostoru, a na kojima se okuplja vise od 300 osoba, pored tacke 2. ovog poglavlja, svi sudionici moraju imati:

negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca, ili

potvrdu o zavrsenom cijepljenju (ne stariju od 4 mjeseca nakon druge doze cjepiva, odnosno 12 mjeseci nakon trece doze cjepiva);

 

3. Nareduje se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, odnosno nadleznim opcinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provedbu Naredbe pod tackama . 1 i 2 ovog poglavlja, te u skladu sa svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje nadleznosti .

 

4. Poslovni subjekti duzni su postupati po internom kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19.

 

5. U svim oblicima prodavaonica , sukladno Pravilniku o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (,,Slu zbene novine Federacije BiH” broj 111/12) se ogranicava broj kupaca prema sljedecim kriterijima, tako da se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrosacu.

6. Bez obzira na velicinu prostora prodajnog objekta, nije dopusten boravak vise od 400 potrosaca.

 

7. Prodavaonica, kao i drugi objekti slicne namjene, duzni su na ulazu u objekt na vidljivom mjestu postaviti informacije o velicini prodajnog prostora i maksimalno dopustenom broju potrosaca sukladno definiranom prodajnom prostoru/broj potrosaca.

 

8. Pruzanje usluga u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru odvija se uz postivanje razmaka od minimalno 2 metra izmedu stolova.

 

9. Ugostiteljski objekti koji organiziraju muziku uzivo, disko klubovi, kao i objekti slicne namjene moraju provoditi VPT pravilo i obvezno postivanje razmaka od minimalno 2 metra izmedu stolova.

 

10. Dopustaju se posjeti i izlaz osobama smjestenim u ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju i smjestaju starije osobe, uz uvjet da ustanova mora imati interni plan za posjete u ustanovi, kao i krizni plan u slucaju pojave zarazne bolesti COVID-19. Ostale ustanove socijalne skrbi, ukljucujuci u ovo i ustanove socijalne skrbi koje zbrinjavaju i smjestaju osobe s poteskocama u razvoju i osobe s dusevnim smetnjama, te kazneno-popravne ustanove , moraju imati interni plan za posjete i izlaske iz ustanove, kao i krizni plan u slucaju pojave zarazne bolesti COVID-19, te imaju obvezu postupanja po istom.

 

11. Dopusta se prijem novih korisnika u ustanovama socijalne skrbi, uz uvjet da je prethodno provedeno PCR testiranje na COVID-19. Navedeno se primjenjuje i kod premjestanja korisnika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne skrbi. Obveza je ustanove socijalne skrbi osigurati prostor za izolaciju korisnika.

 

12. Trazi se od Ministarstva obrazovanja da, obezbijedi striktno postivanje svih preporucenih mjera u svim obrazovnim ustanovama na podrucju kantona te da, ukoliko dode do pogorsanja epidemioloske situacije u pojedinim ustanovama, u saradnji sa menadzmentom ustanove, na osnovu zajednicke procjene, a u suradnji sa nadleznom higijensko- epidemioloskom sluzbom, donese odluku o mjerama i modelima za odrzavanje nastave.

 

13. U cilju sprjecavanja sirenja COVID-19, svaka obrazovna ustanova na podrucju kantona duzna je postupiti suglasno kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu COVID- 19.

 

14. Odrzavanje sportskih natjecanja na otvorenom uz prisustvo gledatelja odvija se uz pridrzavanje opcih higijensko-epidemioloskih mjera, te u zatvorenom prostoru uz prisustvo gledatelja uz uvjete primjene pravila VPT i razmaka medu gledateljima od 2 m.

 

15. Prilikom ulaska i izlaska sa stadiona potrebito je osigurati organizirani ulaz ak, uz postivanje higijensko-epidemioloskih mjera za sto su zaduzeni COVID-redari.

 

16. . Prilikom ulaska na stadion potrebito je staviti u upotrebu sve ulaze kako bi se smanjio rizik veceg okupljanja.

17. Trenazni procesi sportista svih profesionalnih sportskih klubova odrzavaju se uz pridrzavanje opcih higijensko-epidemioloskih mjera donesenih od zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

 

18. Sportski savezi i organizatori sportskih natjecanja i trenaznih procesa iz ove tocke odgovorni su za provebu higijensko-epidemioloskih mjera.

 

19. Odmah po imenovanju Vlade Tuzlanskog kantona ova Naredba Kriznog staba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona ce se uputiti Vladi radi usvajanja .

 

20. Ova Naredba se primjenjuje od 26.02.2022. godine, a vazi do 11.03.2022. godine, osim u slucaju znacajnog pogorsanja higijensko – epidemioloske situacije na podrucju kantona ili u slucaju donosenja drugacijih naredbi od strane Kriznog staba Federalnog Ministarstva zdravstva

Na vrh