Kolumne

Novčana kazna Gradu Zenica u iznosu od 80.000 KM

Uskoro će punih mjesec dana od kako je održana  20. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno da Grad Zenica mora platiti kaznu od 80.000 KM zbog kršenja odredbi člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji. U dilemi sam! Kao prvo, pitam se zašto se krije ova informacija? Valjda zbog toga što nije svečanost, ispaljivanje raketa u zrak ili snimanje CD-a sa Hadžifejzovićem u Zenici. A drugo, kako je moguće da Grad krši odredbe nekog zakona ako je poznato da u Gradu sjede stručnjaci, ili bolje rečeno najbolji magistar prava u Federaciji BiH? I treće, da li će iko odgovarati zbog ovog propusta, odnosno nanošenja novčane štete Gradu?

Naime, Rješenjem je utvrđeno da Grad Zenica odredbama člana 14. stav (3) Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem i odredbama člana 65. stav (6), člana 65. stav (7) i člana 68 stav (1) Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne nergije iz vrelovodne mreže (“Sužbene novine Općine Zenica” broj 7/02 i 6/13) sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu regulisanja prava na ustupanje isporuke toplotne energije u gradu Zenica, zaključivanjem takvih sporazuma kojima se druga strana uslovljava da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi sa predmetom sporazuma, i isti predstavlja zabranjeni sporazum iz odredbi člana 4 stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji.

Podsjećam o kojoj nezakonitoj odluci se radi: Odluka i Uslovi koji pojašnjavaju pitanje paušala od 10% na računima za grijanje, kao što slijedi: 1. Članom 14. Odluke, kod definisanja odredbe PRIVREMENO odustajanje od preuzimanja toplotne energije (privremeno isključenje), između ostalog navodi se da ”Za vrijeme privremenog prestanka preuzimanja toplotne energije potrošač je obavezan da plaća Distributeru na ime angažovane toplotne energije za grijanje stambenog prostora potrošača paušal u iznosu od 10% cijene grijanja KM/m2, izuzev u slučaju više sile.” 2. Članom 65. Uslova, kod definisanja odredbe OBRAČUN TROŠKOVA GRIJANJA, u trećoj alineji navodi se da ”ukupnu cijenu grijanja stambenog prostora za sezonu grijanja čini jedinična cijena KM/m2 ili KM/MWh, a sastoji se iz: – paušala (10%), – cijene grijanja (90%)” Dalje, u istom članu se navodi i slijedeće: ”Paušal plaćaju sva fizička lica koja su priključena na mrežu daljinskog grijanja, kao i fizička lica koja su privremeno isključena sa mreže daljinskog grijanja.”

Dakle, najbolji magistar prava i pravnici iz JP Grijanja su vas “uzimali” (nezakonito) svo vrijeme i na kraju pod pritiskom javnosti i građana jedva donijeli odluku da se ne plaćaju paušali. U međuvremenu je ovo Konkurencijsko vijeće kaznilo Grad i preduzeće sa tako pametnim ljudima a Gradsko vijeće će po svoj prilici još jednom morati preispitati svoju odluku jer su je donijeli sa odgođenom primjenom tako da moraju popraviti ovo u dijelu za koje se tereti JP Grijanje.

Poenta priče je u sakrivanju ove informacije. Kao da nikome nije u interesu da se sazna ,da građani ne bi tražili povrat novca i odgovornost ljudi koji su radili na zakonitosti ovoga. Zašto, pitajte odgovorne.

Rješenjem je izrečena novčana kazna Gradu Zenica, zbog kršenja odredbi člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji, utvrđenog u tački 1. ovog Rješenja, u visini od 80.727,30 KM (osamdesethiljadasedamstotinadvadesetsedam i 30/100), u smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je utvrđeno da je Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o., zloupotrijebio dominantan položaj odredbama člana 4. stav (1) i člana 7. stav (1) Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj: 16090/17 od 10.10.2017. godine uslovljavanjem da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nemaju veze sa predmetom sporazuma, u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji.

Smatraju se ništavim (ex lege) posebno odredbe člana člana 4. stav 1. i člana 7. stav 1. Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj: 16090/17 od 10.10.2017. godine u u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je naloženo Javnom preduzeće „Grijanje“ d.o.o. da odmah, odnosno u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema ovog Rješenja uskladi posebno odredbe člana 4. stav (1) i člana 7. stav (1) Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj 16090/17 od 10.10.2017. godine, sa Zakonom o konkurenciji te da u ostavljenom roku dostavi dokaze o izvršenju istih.

Rješenjem je izrečena novčana kazna Javnom preduzeće „Grijanje“ d.o.o., zbog kršenja odredbi iz člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji u visini od 16.830,434 KM (šesnaesthiljadaosamstotinatrideset i 434/100 KM) u skladu sa odredbom člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Na vrh