Aktuelno

Nezavidni uslovi rada u centrima za socijalni rad Tuzlanskog kantona

Puštanjem balona ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Tuzli te održavanjem okruglog stola u organizaciji Odsjeka za socijalni rad ovog fakulteta, obilježen je 19. mart, Međunarodni dan socijalnog rada koji ove godine tematizira “Promociju važnosti ljudskih odnosa”.

Profesor Odsjeka za socijalni rad Filozofskog fakulteta u Tuzli Asim Pandžić kazao je da obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada shvata kao priliku da se snažnije založe za poboljšanje digniteta te profesije.

– Socijalni radnici su svjesni društvene odgovornosti i situacije u društvu i zalažemo se za promjene sistema socijalne i dječije zaštite kako bi unaprijedili kvalitetu usluga za korisnike – naglasio je.

Sa okruglog stola odaslana je i poruka da je u 13 centara za socijalni rad u Tuzlanskom kantonu zaposleno 149 radnikam, od čega svega 43 socijalna radnika, a postoji potreba za njih najmanje 68 kako bi ovi centri ispunili minimum svoje misije.

Predstavnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Edin Šestan ukazao je na nezavidan položaj centara za socijalni rad, referirajući se na prostorne i kadrovske uslove za ispunjavanje zadataka.

– Nalazi stručnog nadzora pokazuju da centri za socijalni rad ne ispunjavaju u potpunosti uslove koji su potrebni za obavljanje njihove djelatnosti – naglasio je.

Kada bi bilo moguće zapošljavanje socijalnih radnika u odgojno – obrazovnim ustanovama, odnosno osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, što je slučaj u drugim kantonima u FBiH, budući diplomanti Odsjeka za socijalni rad ne bi sebe vidjeli negdje drugo kao student četvrte godine ovog odsjeka Edin Delić iz Živinica.

– Moja ambicija je da stečena znanja implementiram u radu u nevladinim organizacijama – kazao je.

Socijalni radnici potrebni su, primjera radi, u službama za zaštitu mentalnog zdravlja pri domovima zdravlja, a sve češće rade i u privatnoj praksi kao konsultanti određenih organizacija ili menadžera u ljudskim resursima, te kao porodični terapeuti i savjetnici.

Na vrh