Aktuelno

Mirnes Ajanović, advokat: Otvoreno pismo Sindikatu Rudnika Kreka

U svojstvu advokata Spahić Ibrahima upućujem otvoreno pismo Sindikatu Rudnika Kreka da u cilju obezbjeđenja uslova za rad Površinskog kopa Šikulje i zaštite vlasničkih prava porodice Spahić – traže od menadžmenta Rudnika da izvrši svoje obaveze minimalno realne naknade za imovinu koju namjeravaju oduzeti, umjesto plasiranja netačnih informacija da se zahtijevaju enormno visoki novčani iznosi za nekretnine.

 
Shodno Rješenju Vlade Federacije BiH kojim se dozvoljava ulazak u posjed nekretnina porodice Spahić prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Opština Lukavac je obavezana da prije predaje u posjed osigura sve dokaze potrebne za određivanje naknade, te su angažovani sudski vještaci koji su utvrdili vrijednost nekretnina porodice Spahić. Porodica Spahić je u potpunosti prihvatila nalaze sudskih vještaka i dostavila obavijest i Opštini Lukavac da ne traže ni jednu marku više od iznosa utvrđenog od strane sudskih vještaka, što dokazuje da menadžment Rudnika Kreka i Površinskog kopa Šikulje obmanjuje i javnost i vlastiti Sindikat.

 
Još jednom pozivam menadžment Rudnika Kreka da prije utorka (14. maja u 9 sati) za kada je ponovo zakazana deložacija porodice Spahić sa njihove imovine – izvrše svoju obavezu minimalno realnog plaćanja nekretnina, čime bi se izbjegle moguće i tragične posljedice ukoliko se pristupi brutalnoj deložaciji. Podsjećam da je Spahić Ibrahim demobilisani borac, ratni vojni invalid, da se u odbranu Bosne i Hercegovine uključio još u Patriotskoj ligi pa do kraja odbrambenog rata, te da spornu nekretninu koristi i kao izvor prehrane svoje porodice, što bi moglo rezultirati da se sa agonijom porodice Spahić solidarišu demobilisani borci i Rudnika Kreka.

10. 5. 2019.                                                                                         Mirnes Ajanović, advokat

Na vrh