Business

Konferencija „Energa“: Drugi dan obilježile sesije o energetskoj efikasnosti

Konferencijski dio ovogodišnjeg sajma „Energa“ privukao je veliko interesovanje učesnika, kojih je više od 200 ali i brojnih izlagača, posjetitelja i predstavnika medija koji u tri konferencijska dana imaju imati priliku čuti brojne relevantne sagovornike iz oblastikoje će biti tretirane kroz deset sesija i panel diskusija.

 

Drugog konferencijskog dana dvije od tri sesije su tretirale oblast energijske efikasnosti.

 

Prva se odnosila na potencijale za poboljšanje energetske i resursne efikasnosti u industriji, u okviru koje su prezentirana iskustva predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Privredne/gospodarske komore FBiH i RS, GIZ-a – Njemačke organizacije za tehničku saradnju koja u BiH implementira brojne projekte energijske efikasnosti, te dvije firme iz BiH i Slovenije koje realizuju projekte energijske efikasnosti u privrednim subjektima.

 

Ispravnim pristupom upravljanju energijom u industriji moguće je ostvariti značajne uštede, koje se najčešće manifestuju kroz uštedu energije. Prvi ozbiljniji projekti u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini započeti još 2003. godine, ali kako je rečeno, od tada nije mnogo učinjeno.

 

– Mi u okviru EU direktiva o energetskoj efikasnosti, koju smo obavezni primjenjivati, imamo obavezu pomoći industriji u oblasti energetske efikasnosti. Naglašavam riječ pomagati, jer industrija to ne može sama, zbog mnoštva organizacionih, tehničkih i ekonomskih razloga, čak i u situacijama kada privrednici žele i znaju kako bi poboljšali energetsku efikasnost u svojim društvima. Mogli smo čuti najavu usvajanja potpunijeg zakonskog okvira a koji sam po sebi neće biti dovoljan, pa je na svima nama koji smo na neki način vezani za ovu oblast da razvijemo različite mehanizme pomoći – rekla je prof. dr. Sanda Midžić Kurtagić, nacionalna koordinatorica UNIDO NCPP BH programa i moderatorica ove sesije.

 

Pomoć bh. industriji u poboljšanju energetske i resursne efikasnosti se ogleda u finansijskoj, savjetodavnoj i stručnoj pomoći u jačanju njihovih tehničkih kapaciteta, što je osnovni preduslov za iskorak u ovoj oblasti – istaknuto je na današnjoj sesiju u okviru Konferencije „Energa“, koja je kako su istakli učesnici, tek jedna od prvih ozbiljnih aktivnosti u BiH kada je ova tema u pitanju.

 

 

Na drugoj sesiji na temu energetske efikasnosti učesnici su govorili o naučenim lekcijama i nadolazećim obavezama Bosne i Hercegovine u okviru EU direktive o energetskoj efikasnosti.

 

U okviru implementacija Direktive 2006/32/EZ o energetskoj efikasnosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama i Direktive 2012/27 EU o energetskoj efikasnosti (EED),u decembru prošle godine Savjet  ministara BiH usvojio je Akcioni plan za energetsku efikasnost u BiH za period 2016 – 2018. god (APEE u BiH).

 

Sanja Kapetina, stručni savjetnik u MVTEO BiH u svojoj prezentaciji je istakla da je nakon toga formirana i Radna grupa za energetsku efikasnost u BiH (RG EE u BiH) koju čine sve relevantne institucije BiH koje se bave energetskom efikasnošću, a koja za cilj ima razmjenu iskustava i informacija u oblasti EE i i metodološku harmonizaciju pristupa u ispunjavanju obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici.

 

Kada je u pitanjuimplementacija Direktive 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada, istaknuto je da su entitetski zakoni o energetskoj efikasnosti djelimično  transponirali zahtjeve Direktive, te da u narednom periodu predstoji uspostavljanje finansijskih mehanizama i modela za implementaciju programa i mjera energetske efikasnosti stambenih i javnih zgrada, osiguranje softvera za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada, uspostavljanje sertifikacijske šeme za klasifikaciju zgrada prema potrebama primarne energije i definisanje ciljeva i planova za realizaciju zgrada gotovo nulte potrošnje.

 

U implementaciji Direktive 2010/30/EU o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, konstatovano je da je Republika Srpska transponirala odredbe Direktive i devet delegiranih akata koje se odnose na označavanje prioritetnih proizvoda povezanih s energijom, dok je Federacija Bosne i Hercegovine donošenjem Zakona o energijskoj efikasnosti, kreirala pravni osnov za transpoziciju Direktive.

 

Za implementaciju obaveza, potrebno je usvajanje podzakonskih akata i delegiranih akata o proizvodima, te dalja transpozicija delegiranih akata čiji je rok za implementaciju bio januar 2018.

 

Prema  Izvještaju o implementaciji Energetske zajednice iz septembra 2017. godine Za FBIH je prioritet implementacija Zakona o energetskoj efikasnosti usvajanjem podzakonskih akata i prenošenje Direktive 2010/30/EU o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu, dok je za RS prioritet završetak implementacije Direktive 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada

 

Također je istaknuto da je 1. juna 2018. pripremljen Nacrt konačnog izvještaja Studije o opštim ciljevima Energetske zajednice za 2030. (energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, smanjenje emisija stakleničkih gasova), u skladu sa kojim je predloženo je da se uspostavi  cilj energetske efikasnosti na nivou Energetske Zajednice u skladu sa ciljem EU za 2030., a to je30 % smanjenje potražnje za energijom.

 

Posljednjeg sajamskog dana, u četvrtak 21. juna/lipnja 2018., u okviru Konferencije planirane su tri sesije. Prva će govoriti o stanju i perspektivama električnih automobila u BiH, druga o materijalima ekološke budućnosti i treća koju organizuje Privredna/gospodarska komora BiH, a u okviru koje će biti prezentirane četiri teme.

 

Sajam i konferencija završavaju u 14.00 sati dodjelom priznanja.

 

Projekat ENERGA se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlade KS, Ministarstva privrede KS. Partneri su Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora FBiH, dok su sponzori Ured Specijalnog predstavnika EU u BiH, BH Gas, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u FBiH, UNDP i USAID.

 

Press tim „ENERGA 2018“

 

 

Na vrh