Business

Komora podržava aktivnosti na rasterećenju privrede

Kantonalna privredna komora Tuzla, kao asocijacija privrednika industrijski i izvozno najznačajnijeg kantona u Federaciji BiH,  razmatrala je set zakona iz oblasti javnih finansija u Federaciji BiH koji su poslani u parlamentarnu proceduru, a posebno Prijedlog Zakona o doprinosima, Prijedlog Zakona o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit.

Jedinstven stav je da podržavamo sve aktivnosti koje se provode u cilju rasterećenja privrede, stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i zadržavanja radne snage u našoj zemlji, a posebno:

•    povećanje neoporezive osnovice na 800 KM, kao i proširenje porezne osnovice za naknade koje nemaju karakter plate i povećanje stope poreza na dohodak sa 10% na 13%.

•    smanjenje doprinosa na 32,5% ali i stav UP FBiH da se u Zakonu predvidi kontinuirano smanjenje stope doprinosa  u skladu s povećanjem budžetskih prihoda, što bi bilo značajno rasterećenje privrede.

•    neophodno je obezbijediti porezne olakšice za reinvestiranje dobiti  tj. oslobađanje od poreza reinvestiranog dijela profita, koje sadašnjim Zakonom o porezu na dobit nije predviđeno, a koje će stimulisati privrednike da ulažu u proširenje svog poslovanja.

•    kontinuirano raditi na povećanju minimalne plaće u Federaciji BiH kako bi se poboljšao kvalitet života i spriječio odlazak radne snage.

•    kontinuirano raditi na smanjenju i ukidanju parafiskalnih nameta u Federaciji BiH koji dodatno opterećuju poslovanje privrednih subjekata.
Kantonalna privredna komora Tuzla je spremna, u saradnji sa resornim institucijama, dati svoj maksimalni doprinos realizaciji svih aktivnosti koje će rezultirati rasterećenjem privrede i stvaranjem privrednog okruženja koje će doprinositi razvoju Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.

Na vrh