Aktuelno

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini

Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle. Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se nabavka i ugradnja toplotnih pumpi sa pratećom opremom i radovima, i “utopljavanje” objekata u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije.

Mjere smanjenja aerozagađenja koje nisu predmet sufinansiranja podrazumijevaju nabavku i ugradnju kotlova sa pogonom na drvnu biomasu i uređaja za zagrijavanje sa pogonom na električnu energiju, kao i nabavku i ugradnju toplinske podstanice ukoliko se radi o objektima za koje se može osigurati načelna saglasnost JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzla za priključenje na sistem daljinskog grijanja, i koji nisu priključeni na sistem daljinskog grijanja.

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini, zajedno sa Prilozima možete preuzeti na liku:

 

http://grad.tuzla.ba/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-sufinansiranje-mjera-smanjenja-aerozagadenja-na-podrucju-grada-tuzle-u-2020-godini/

Na vrh