Business

Grad Tuzla – Program podrške poduzetništvu

Grad Tuzla i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade SAD u BiH, dana 13.02.2020. godine,objavili su Javni poziv zainteresovanim osobamaza prijavu na učešće u CEFE Programu poduzetničke podrške u gradu Tuzla.

Kroz ovaj Program polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, podrška u izradi biznis plana i registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska i mentorska podrška kroz Mrežu podrške preduzetništvu.

Prijave po ovom Javnom pozivu mogu se predati do 10. marta 2020. godine, ličnou Centru za pružanjeuslugagrađanima (Šaltersala) uglavnojzgradiGradskeuprave Tuzlailiputempoštenaadresu: Grad Tuzla- Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvoipoljoprivredu, Ul. ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, sanaznakom:  ‘PrijavanaJavnipoziv za učešće u CEFE Programupodrškepoduzetništvu. -Ne otvarati-.’

 

CEFE Program podrške preduzetništvu na teritorijigrada Tuzla, realizuje se na osnovu Ugovora o saradnji Grada Tuzla i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Ambasade SAD u BiH i Grada Tuzla. Program je  otvoren za poslovne poduhvate koji kao rezultat podrazumijevaju formalno osnivanje privrednog subjekta. Na poziv se mogu prijaviti fizička lica sa mjestom prebivališta u gradu Tuzli.

Ciljne grupe koje imaju prednost pri apliciranju su mlade osobe (do 35 godina) i žene.

Očekivani broj učesnika u programu podrške u gradu Tuzla je 25.

CEFE Program podrške preduzetništvu dio je aktivnosti na uspostavi Mreže podrške preduzetništvu, neformalne koalicije institucija, organizacija i kompanija zaintersiranih za strateški pristup kreiranju poticajnog okruženja za pokretanje poslovnih poduhvata. Članice mreže promovišu aktivan odnos u podršci preduzetnicima, saradnju na razvoju novih poticajnih politika i unapređenje javne percepcije preduzetništva.

Učešće u CEFE Program podrške preduzetništvu u gradu Tuzlapodrazumijeva:

  1. Obuku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta,
  2. Mentorstvo u razvoju biznis plana za odabrani poduhvat,
  3. Podršku u prezentaciji poslovnog poduhvata stručnoj komisiji,
  4. Finansijsku podršku u pokretanju poslovnog poduhvata (za najbolje ocijenjene učesnike).

Puni tekst Javnog poziva, dodatne informacije o Programu iFormular za apliciranje moguće je preuzeti na web sajtovima Grada Tuzla (www.grad.tuzla.ba)  i Udruženja trenera CEFE u BiH (www.cefebih.org) kao i uCentru za pružanjeuslugagrađanima (Šaltersala)iUredu za poduzetnike, u glavnojzgradiGradskeuprave Tuzla.

Na vrh