Aktuelno

Grad Tuzla objavio javni oglas licitacije za šest lokacija u Poslovnoj zoni „ Kreka Sjever“

Gradsko vijeće Grada Tuzla je na sjednici održanoj 30. januara 2020. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o opterećenju zemljišta s pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije slijedom kojeg je Služba za geodetske i imovinsko – pravne poslove raspisala Javni oglas o opterećenju zemljišta s pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije.

Predmet Javnog oglasa je osnivanje prava građenja na šest (šest) nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli, definisanih Odlukom o provođenju Regulacionog plana poslovne zone “Kreka Sjever” u Tuzli (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 10/14.)

Uslov za ostvarivanje prava građenja na nekretninama je da se na istim grade poslovni objekti proizvodno-prerađivačke djelatnosti prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10.).

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica, kao i više takvih lica po osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji.

Učesnici u postupku javnog nadmetanja – licitacije, mogu podnijeti više prijava za više nekretnina, ali pravo građenja mogu ostvariti samo na jednoj nekretnini.

Izuzetno, učesnici u postupku javnog nadmetanja – licitacije mogu ostvariti pravo na dvije nekretnine ukoliko se radi o spajanju susjednih nekretnina, jer to zahtjeva proizvodno – prerađivački proces.

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje – licitaciju je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja odnosno do 25.02.2020. godine.

Tekst javnog oglasa može se pronaći na oglasnoj tabli i web stranici Grada Tuzla i u dnevnom listu “Dnevni list” izdanje od 10.02.2020. godine.

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj Sali u zgradi gradske uprave Grada Tuzla (prizemlje) dana 03.03.2020.godine (utorak) sa početkom u 10:00 sati.

Ponuđači mogu svakim radnim danom u periodu od 8 do 12 sati u ul. ZAVNOBiH-a broj 11, u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla u kancelariji broj 301 (broj telefona 035/307-454) izvršiti uvid u Rješenja o načelnim urbanističkim saglasnostima, dok u prostorijama Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove u kancelariji broj 120 (broj telefona 035/307-438) izvršiti uvid u podatke o nekretninama koje su predmet licitacije te dobiti sve ostale informacije vezane za Javni oglas, a razgledanje predmetnih parcela zainteresovani mogu izvršiti na terenu dana 12. i 13. 02.2020. godine u periodu od 11,00 – 14,00 sati u prisustvu službenog lica dok u kancelariji broj 22 (broj telefona 035/307-424) mogu dogovoriti sa službenim licem i naknadni izlazak na teren u cilju razgledanja nekretnina najkasnije do isteka javnog nadmetanja – licitacije.

Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije možete pronaci na službenoj stranici Grada Tuzle.

Na vrh