Tuzlanski kanton

Edukacija hranitelja na području TK

Na području Tuzlanskog kantona početkom aprila započeo je proces osnovne edukacije za novu grupu hranitelja za djecu. Riječ je o 19. grupi  potencijalnih i postojećih hranitelja koja pohađa edukaciju a koja je obavezna od početka primjene Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH u 2018. godini.

Nosilac provedbe edukacije je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK i centrima za socijalni rad u TK. Organizaciju edukacije podržava i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla gdje se i održava edukacija.

Svrha programa edukacije je razvijanje hraniteljskih kompetencija za pružanje kvalitetne podrške i zaštite djeci kojima je potreban ovaj vid zbrinjavanja sa ciljem da svako dijete odrasta u porodičnom okruženju.

Edukacija se realizira od strane certificiranih trenera za hraniteljstvo u FBiH i uz nadzor imenovanog stručnog lica, a u skladu sa  Programom osnovnih i dodatnih edukacija hranitelja u FBiH i Zakonom o hraniteljstvu u Federaciji BiH.

Edukacija je obavezna za oba bračna druga potencijalnih hraniteljskih porodica. Ova grupa ima 17 polaznika edukacije. Edukacija obuhvata 10 modula, a termini održavanja su raspoređeni u toku aprila.

Nakon uspješno završene edukacije polaznicima se izdaje stručno mišljenje edukatora o uspješnoj edukaciji. Na osnovu provedenog postupka procjene ispunjavanja zakonom propisanih uslova i podobnosti hraniteljskih porodica i dobijanja pozitivnog stručnog mišljenja edukatora, od strane nadležnih centara za socijalni rad izdaje se rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje hraniteljstva. Na ovaj način porodice stiču status potencijalnih hraniteljskih porodica a prijemom djeteta/lica na smještaj status hraniteljskih porodica.

Na vrh