Aktuelno

Društvena odgovornost, monitoring i evaluacija u javnim preduzećima i ustanovama u Gradu Tuzla

Poludnevna konferencija “Društvena odgovornost, monitoring i evaluacija u javnim preduzećima i ustanovama u Gradu Tuzla”, održava se danas u tuzlanskom Domu penzionera. Konferenciju organizira Grad Tuzla u saradnji sa Svjetskom bankom, Republikom Austrijom, Udruženjem za istraživanje i društvene inovacije “ADT”, Udruženjem za razvoj NERDA, u cilju predstavljanja izvještaja “Povezivanje horizontalne i društvene odgovornosti u pružanju usluga u urbanim sredinama –  Učešće građana u monitoringu i evaluaciji javnih preduzeća i ustanova u Gradu Tuzli“, a kako bi se inicirala šira javna diskusija o ovoj problematici i unaprijedile prakse različitih aktera na gradskom nivou. Tema konferencije, kao i projektne aktivnosti proizašle su iz preliminarnog istraživanja iz 2016. godine koje je uključivalo analitičku obradu podataka o javnim uslugama, niz fokus grupa i intervjua sa građanima, stručnjacima i nevladinim organizacijama. Rezultati provedenih aktivnosti ukazali su na potrebu bolje javne prezentacije rada i poslovanja javnih preduzeća i ustanova, kao i unapređenje komunikacije i saradnje sa građanima, nevladinim organizacijama i privatnim sektorom u cilju poboljšanja pružanja javnih usluga u Gradu Tuzla.

“Imamo 22 javna preduzeća i javne ustanove i imamo stabilna preduzeća, ali treba da budu još stabilnija, pogotovu kada krene realizacija velikog projekta Dugoročnog vodosnabdijevanja grada, kojeg radimo sa Ministarstvom finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Njemačkom kreditnom bankom za obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW) i Vladom Švicarske konfederacije, odnosno kada se okonča međunarodni tender, kojeg Njemačka kreditna banka za obnovu raspisuje u maju mjesecu. Možemo reći da ćemo imati bolju uslugu kada je riječ o vodovodu i kanalizaciji. Transparentnost rada javnih prduzeća, učešće građana, koji plaćaju usluge, različitim javnim preduzećima ili koriste usluge različitih javnih ustanova, povezivanje sa sektorom biznisa i sa nevladinim sektorom, sa svim građanima, ključna je za unapređenje ovih usluga. Moramo neprekidno obnavljati metode poboljšanja rada i usluga javnih preduzeća i javnih ustanova, povećati transparentnost rada, da saznamo gdje su problemi. Tu su nam partneri građani, partneri su nam NVO i međunarodne organizacije. Ovaj projekat se realizuje uz podršku Svjetske banke i uz podršku austrijske Vlade”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Radi se o završnoj aktivnosti u sklopu projekta „Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u Gradu Tuzla”, koji se sprovodi od septembra 2017. godine i nastavak je saradnje između Grada Tuzle i Svjetske banke u okviru regionalnog Programa urbanog partnerstva (UPP II) koji vode Svjetska banka i Republika Austrija u saradnji sa velikim brojem gradova i organizacija u Jugoistočnoj Evropi.

Podsjećamo da se Grad Tuzla u realizaciju ovog programa uključio u aprilu 2016. godine. Aktivnosti u okviru projekta sprovedene su u svrhu podrške i razvoja kapaciteta izabranih nosioca vlasti, gradske administracije i tehničkog osoblja u efikasnom upravljanju urbanim razvojem, koristeći mehanizme kroz koje se građani, stručnjaci, privatni sektor, organizacije civilnog društva i mediji uključuju u različite faze planiranja i provedbe javnih politika i pružanja javnih usluga.

Na vrh