Aktuelno

“Društvena odgovornost, monitoring i evaluacija u javnim preduzećima i ustanovama u Gradu Tuzla”, petak, 30.03.2018., Dom penzionera, Tuzla

Sutra se u Domu penzionera Tuzli održava poludnevna konferencija “Društvena odgovornost, monitoring i evaluacija u javnim preduzećima i ustanovama u Gradu Tuzla”.

Konferenciju organizira Grad Tuzla u saradnji sa Udruženjem za istraživanje i društvene inovacije “ADT”, Udruženjem za razvoj NERDA i Svjetskom bankom u cilju predstavljanja izvještaja “Povezivanje horizontalne i društvene odgovornosti u pružanju usluga u urbanim sredinama: Učešće građana u monitoringu i evaluaciji javnih preduzeća i ustanova u Gradu Tuzli“, a kako bi se inicirala šira javna diskusija o ovoj problematici i unaprijedile prakse različitih aktera na gradskom nivou.

Ovaj događaj je završna aktivnost u sklopu projekta „Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u Gradu Tuzla”, koji se sprovodi od septembra 2017. godine i nastavak je saradnje između Grada Tuzle i Svjetske banke u okviru regionalnog Programa urbanog partnerstva (UPP II) koji vode Svjetska banka i Republika Austrija u saradnji sa velikim brojem gradova i organizacija u Jugoistočnoj Evropi. Podsjećamo da se Grad Tuzla u realizaciju ovog programa uključio u aprilu 2016. godine.

Aktivnosti u okviru projekta sprovedene su u svrhu podrške i razvoja kapaciteta izabranih nosioca vlasti, gradske administracije i tehničkog osoblja u efikasnom upravljanju urbanim razvojem, koristeći mehanizme kroz koje se građani, stručnjaci, privatni sektor, organizacije civilnog društva i mediji uključuju u različite faze planiranja i provedbe javnih politika i pružanja javnih usluga.

Tema konferencije, kao i projektne aktivnosti proizašle su iz preliminarnog istraživanja iz 2016. godine koje je uključivalo analitičku obradu podataka o javnim uslugama, niz fokus grupa i intervjua sa građanima, stručnjacima i nevladinim organizacijama. Rezultati sprovedenih aktivnosti ukazali su na potrebu bolje javne prezentacije rada i poslovanja javnih preduzeća i ustanova, kao i unapređenje komunikacije i saradnje sa građanima, nevladinim organizacijama i privatnim sektorom u cilju poboljšanja pružanja javnih usluga u Gradu Tuzla.

Na vrh