BiH

Dom naroda odobrio Nacrt zakona o zabrani gradnje mini hidrocentrala

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je Nacrt zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, kojim treba stvoriti zakonske pretpostavke za zabranu izdavanja energetskih dozvola za gradnju malih hidroelektrana instalisane snage do i uključivo 10 MW na cijeloj teritoriji Federacije BiH.

Nacrt je upućen u javnu raspravu i odlučeno da o njemu treba da daju mišljenja i kantonalni nivoi.

Ovaj zakon predložila je Federalna vlada Parlamentu FBiH na odlučivanje po hitnom postupku, ali ga je Predstavnički dom, na sjednici u aprilu ove godine, proceduralno vratio u formu nacrta s obrazloženjem da materija iziskuje javnu raspravu. Time je aktu usporena procedura u odnosu na predloženu iz Vlade, pa je slijedom toga, danas i Dom naroda odlučivao o zakonu u formi nacrta te ga na koncu odobrio većinom glasova.

Predloženom dopunom aktuelnog Zakona o električnoj eneregiji dodan je član koji definira šta su to “male hidroelektrane (mHE)“. To su “hidroenergetski objekti instalisane snage do i uključivo 10 MW”, što u sadašnjem Zakonu i podzakonskim aktima nije definisano.

Član 78. Zakona dopunjen je odredbom kojom se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane navedene snage na cijeloj teritoriji Federacije BiH, čime se onemogućava izdavanje odobrenja za građenje od bilo koje nadležne institucije.

Još jedna odredba u članu 116. Zakona dodana je u želji da se svim podnosiocima zahtjeva za izdavanje energetske dozvole, koji već imaju zaključene ugovore o koncesiji s nadležnim organom, omogući da u roku od tri godine od dana stupanja na snagu dopunjenog  Zakona o električnoj energiji, kompletiraju njihovi zahtjevi za izdavanje energetske dozvole, a sve u svrhu izbjegavanja sudskih sporova između investitora i državnih organa.

Rok od tri godine je ostavljen iz razloga što je podnosilac zahtjeva dužan pribaviti određenu dokumentaciju za čije izdavanje treba određeno vrijeme. Riječ je o pribavljanju vodoprivrednih akata, okolinske dozvole, prethodne elektroenergetske saglasnosti, urbanističke saglasnosti, kao i dokaza o riješenim imovinsko-pravnim odnosima vezanim za nekretninu na kojoj je predviđena gradnja.

Nakon ove tačke dnevnog reda, prekinuta je današnja sjednica Doma naroda čiji će nastavak biti održan do 20. decembra, kako je najavio predsjedavajući Tomislav Martinović.

Izradi navedenih dopuna Zakona o električnoj energiji, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je pristupilo nakon ranijeg zaključka Predstavničkog doma da treba potpuno zabraniti izgradnju malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije BiH, što je u skladu i s Deklaracijom o zaštiti rijeka.

Kada je usvajan takav zaključak, rečeno je da zabranu izdavanja energetskih dozvola treba narediti i zakonom.

Svim tim događajima prethodio je sastanak parlamentarnih stranaka, nevladinih organizacija koje se bave zaštitom rijeka i drugih aktera, kada je rečeno da gradnja mini hidroelektrana  znači veliki profit za pojedince a male benefite za državu dok istovremeno ovi energetski objekti proizvode malo struje u odnosu na ukupne potrebe u FBiH a uništavaju prirodno vodno bogatstvo na području gdje su instalirane, zbog čega je potrebno zabraniti daljnju gradnju.

Na vrh