Politika

Deveti sastanak Kantonalnog odbora za razvoj

Na jučer održanom, devetom po redu sastanku Kantonalnog odbora za razvoj, analiziran je i usaglašen nacrt Operativnog/Akcionog plana za period 2020-2022. godina, prije njegovog upućivanja Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje. Odlukom o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina, Vlada Kantona je zadužena da svake godine donosi Operativni/Akcioni trogodišnji plan sa finansijskim okvirom za sprovođenje Strategije razvoja.

Također, na ovom sastanku je analiziran i nacrt Izvještaja o evaluaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, za razdoblje evaluacije 2016-2018. godina, prije njegovog predstavljanja Vladi Tuzlanskog kantona. U Tuzlanskom kantonu se po prvi put izrađuje ovakav dokument, a ova obaveza je proistekla iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i njemu pripadajućih podzakonskih akata. Evaluacija je jedan od ključnih alata kojim se poboljšava kvalitet provedbe strateških dokumenata, a provodi se s ciljem utvrđivanja stepena provedbe strateških dokumenata, ostvarivanja te efektivnosti i efikasnosti planiranih mjera i direktnih rezultata prema zacrtanim ciljevima i očekivanjima, kao i sumiranja rezultata i osiguravanja ulaznih elemenata za sljedeće strateške dokumente. Evaluacija omogućava identificiranje problema i rizika u provedbi, te utvrđuje nedostatke tokom provedbe strategije i donosi pravovremenu formulaciju mogućih pravaca djelovanja uz prijedloge nužnih korektivnih koraka.

Na ovom sastanku se govorilo i o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za razvojni period 2021-2027. godina. Izrada ovog strateškog dokumenta također je definisana Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH te Uredbom o Izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Podrška Vladi Tuzlanskog kantona u svrhu konsolidacije i jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvaliteta usluga koje se nude građanima, je obezbijeđena kroz partnerski odnos sa Projektom integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkim projektom Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Na vrh