Tuzlanski kanton

Dekani, prodekani i veći broj profesora Univerziteta u Tuzli imaju plaće mimo zakona

Iako u Tuzlanskom kantonu zakon propisuje da plaća direktora i rukovodilaca javnih preduzeća, ustanova i službi koje se finansiraju iz budžeta ili kantonalnih fondova, ne može prelaziti visinu plaće kantonalnog ministra, analiza plaća na Univerzitetu u Tuzli, koje je uradilo Ministarstvo finansija TK pokazala je da prorektori, dekani i veći dio redovnih univerzitetskih profesora ima plaću veću od premijera kantona, a o ministrima da i ne govorimo.

Naime, Zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK u članu 20. propisuje da “najviši iznos neto plaće, bez minulog rada, direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla i rektora Javne ustanove Univerzitet u Tuzli ne može prelaziti iznos neto plaće koja je u skladu sa ovim zakonom utvrđena premijeru kantona”.

Dodajmo da se po Zakonu pod neto plaćom podrazumijeva plaća dobijena množenjem koeficijenta za obračun plaće sa utvrđenom osnovicom za obračun i dodatim eventualnim dodacima na plaću, bez minulog rada.

 

 

Kolike su plaće?

Dakle, samo za rektorsku i plaću direktora UKC-a, referentna plaća po pitanju maksimalnog iznosa je ona premijera kantona, a za sve ostale rukovodioce u kantonu referentan je iznos plaće kantonalnog ministra, međutim u praksi imamo nešto sasvim drugo.

Plaće na Univerzitetu u Tuzli, prema Informaciji koju je jučer analizirala Vlada TK, isplaćuju se na osnovu Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima za zaposlenike donesenom 20. aprila 2022. godine. Osnovna plaća računa se množenjem koeficijenta i osnovice koja za sve zaposlene iznosi 454 KM. Pravilnikom su, pored utvrđenih koeficijenata za obračun plaće, definirani i položajni dodaci koji za poziciju rektora iznose do 20 posto, prorektora do 15 posto, dekana, generalnog sekretara i direktora Studentskog centra do 10 posto, prodekana, voditelja univerzitetskih centara, imenovanih voditelja II i III ciklusa studija do pet posto.

– Plaća rektora Univerziteta nakon oporezivanja iznosi 3.966,86 KM, bez obračuna dodatka, uz 17,5 posto dodatka na ime minulog rada. Prorektor, redovni profesor ima plaću 4.186,35 KM, uz dodatak od 15 posto i 13 posto na ime dodatka za minuli rad. Prorektor, vanredni profesor ima plaću 3.902,08 KM uz dodatak od 15 posto i 9 posto dodatka za minuli rad. Dekan, redovni profesor ima plaću 4.210,14 KM uz dodatak 10 posto i dodatak od 13 posto na osnovu minulog rada, plus dodatak koji je rezultat angažmana u nastavi.

Dekan, vanredni profesor ima plaću 3.769,73 KM, uz dodatak 10 posto i dodatak od devet posto na osnovu minulog rada te dodatak koji je rezultat angažmana u nastavi. Svi redovni profesori čiji je koeficijent 8,45 imaju primanja veća od 4.000 KM, a i redovni profesori ciji je koeficijent 7,09 imaju takva primanja kada se na osnovnu plaću, doda dodatak po osnovu minulog rada i dodaci koji zavise od angažiranja u nastavi – kaže se u Informaciji koju je sačinilo Ministarstvo finansija i koja je prezentirana na Vladi TK.

Sve ovo se dešava iako i Pravilnik o plaćama Univerziteta propisuje da plaća rektora primjenom koeficijenta i položajnog dodatka ne može prelaziti iznos neto plaće premijera, dok koeficijent za obračun plaće ostalih rukovodilaca na Univerzitetu u Tuzli ne može biti veći od koeficijenta ministra u Vladi TK.

Za usporedbu plaća predjednika Skupštine TK po koeficijentu i osnovici od 454 KM 3.859 KM, plaća premijera 3.722,80 KM, a ministra u Vladi TK 3.064,50 KM.

 

 

Usporedba s ministrima

– Ograničenja koja su navedena u spomenutom Zakonu primjenjuju se samo na rektora Univerziteta u Tuzli i ta plaća ne prelazi visinu plaće premijera TK. Ova situacija dovodi do očitog paradoksa, jer iz platnih listi je vidljivo da veliki broj zaposlenika Univerziteta u Tuzli ima veća neto primanja od rektora Univerziteta, a to su prorektori, dekani, redovni profesori i veliki dio vanrednih profesora. Pored koeficijenata i dodataka koje smo prezentirali Pravilnikom Univerziteta definirani su i ostali dodaci koji se tiču angažiranja u nastavi – kaže su u Informaciji Ministarstva finansija.

Zanimljiva je, dodaje se u Informaciji, uporedba i visine plaća zaposlenih na Univerzitetu i ministara u Vladi TK.

– Vidljivo je iz prezentiranih tabela gdje je koeficijent za obračun plaće ministra u Vladi TK 6,75, da od 23 prezentirane pozicije zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli, 12 pozicija ima veći koeficijent za obračun plaće ne računajuci Rektora – navodi se u Informaciji.

Na kraju informacije o plaćama, navodi se da je “iz prezentiranog vidljivo da su stvarne plaće prorektora i dekana veće od osnovne plaće uvećane za procenat minulog staža, što znači da oni koriste položajne dodatke u visinama propisanim u Pravilniku Univerziteta koji definira ova primanja i one su veće od plaća premijera i ministara u Vladi TK i spadaju u red najviših isplaćenih plaća zaposlenih, koji se finansiraju iz budžeta TK”.

Vlada TK je, nakon što je upoznata s Informacijom o plaćama na Univerzitetu, zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za kulturu sport i mlade, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo unutrašnjih poslova da u narednih 10 dana, a u saradnji sa Ministarstvom finansija, izvrše analizu plaća uposlenih u oblastima, odnosno organima i institucijama za koje su resorno nadležni te Vladi TK dostave odgovarajuće informacije u vezi sa tim, sa odgovarajućim prijedlozima kako na jedinstvenim sistemskim osnovama urediti to pitanje u narednom periodu.

 

Na vrh